ผลงานภาควิชาเกษตรกลวิธาน ปี 2011

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

19

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

22

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

1

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเกษตรกลวิธาน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเกษตรกลวิธานต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 3
2011 inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, exจารุวรรณ กุลวิศวะ, exศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, "Determination of effective moisture diffusivity and assessment of quality attributes of banana slices during drying", LWT - Food Science and Technology, ปีที่ 44, ฉบับที่ 6, กรกฎาคม 2011, หน้า 1502-1510
2011 exMahamed Badel Mahamed, inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, exTilahun Hordofa, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จินดารัฐ วีระวุฒิ, รองศาสตราจารย์, "Effects of Soil Moisture Depletion at Different Growth Stages on Yield and Water Use Efficiency of Bread Wheat Grown in Semi Arid Conditions in Ethiopia", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2011, หน้า 201-208
2011 inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, "Changes in the Physical and Chemical Properties of Thai Brown Rice Caused by High-Temperature Treatment", Journal of Developments in Sustainable Agriculture, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2011 - เมษายน 2012, หน้า 33-38
Publish Year National Journal 8
2011 inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ปัณณธร ภัทรสถาพรกุล, "การเปรียบเทียบวัสดุกันกระแทกสำหรับกะหล่ำปลีระหว่างการวางจำหน่ายและขนส่ง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร , ปีที่ 42(3), ฉบับที่ พิเศษ, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 620-624
2011 exฤาชา บุญยกิจโณทัย, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์, "การทดสอบเบื้องต้นและการประเมินผลเชิงเศรษฐศาสตร์สาหรับเครื่องขุดย้ายต้นไม้", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42(2), ฉบับที่ พิเศษ, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 25-28
2011 exขจรรัฐ ทองโย, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทดสอบเบื้องต้นสำหรับอุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลไม้", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42(2), ฉบับที่ พิเศษ, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 57-60
2011 inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความสัมพันธุ์ของลักษณะกากที่ปรากฏของถั่วเหลืองและงาดำกับปริมาณน้ำมันที่รับจากเครื่องสกัดน้ำมันแบบสกรูอัด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42(2), ฉบับที่ พิเศษ, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 61-64
2011 exอ.ชาคริต ศรีทอง, exอ.อรวิกา แก้วเชื้อ, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบและพัฒนาเครื่องปิดฝาประป๋องกึ่งอัติโนมัติแบบใช้อุปกรณ์นิวแมติก", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 273-280
2011 inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, "อิทธิพลของอุณหภูมิอบแห้งและเวลาการเก็บในที่อับอากาศที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงค่า GLYCEMIC INDEX ของแป้งข้าวกล้อง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 609-612
2011 inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, "อิทธิพลของเทคนิคและเงื่อนไขการอบแห้งที่มีต่อจลนพลศาสตร์การอบแห้งและคุณภาพของกระเทียมสับ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural Science Journal), ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 605-608
2011 exศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์, inดร.กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์, รองศาสตราจารย์, "The Development of Thai Standard Size Models", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 54, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 16-22

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเกษตรกลวิธานต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 7
2011 inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.ชาคริต ศรีทอง, exอ.อรวิกา แก้วเชื้อ, "Design and Development of a Semi-Automatic Seamer", The 3rd International Conference on Science and Technology for Sustainable Development of the Greater Mekhong Sub-region: 3rd STMGMS 2011, 24 - 25 มีนาคม 2011, หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2011 exอ.ชาคริต ศรีทอง, exอ.อาณัติ รังสรรค์เกษม, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ชำนิ ใจประดิษฐ์ธรรม, "A Study of the Organizational Knowledge-Transfer within the Industry to Initatate the Model for the Governance", The 3rd International Technology Innovation and Industrial Management, 28 - 30 มิถุนายน 2011, Oulu สาธารณรัฐฟินแลนด์
2011 inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMichael Ayodele OMODARA, exShuaeeb Niyi OYEWOLE, "Work Study in Flower Packing House", International Conference on Agricultural Engineering: Novelty Clean and Sustainable , 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2011, ชลบุรี ประเทศไทย
2011 inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, "Study of physicochemical properties of high amylose brown rice obtained by high-temperature fluidization technique", The Second International Conference on Applied Science (2nd ICAS 2011), 24 - 25 มีนาคม 2011, หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2011 inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, "EFFECTS OF DRYING METHODS AND DRYING CONDITIONS ON SOME PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF GARLIC", International Conference on Science and Technology for Sustainable Development of the Greater Mekong Sub-region, 24 - 25 มีนาคม 2011, หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2011 inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, "Change of Physiochemical Property of Thai Brown Rice Obtained by High Thermal Treatment", International Symposium on Agricultural Education for Sustainable Development (Ag-ESD), 7 - 11 พฤศจิกายน 2011, Tsukuba ญี่ปุ่น
2011 inนางสาวยุพดี ฟูประเสริฐ, อาจารย์, inดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "TESTING TRANSMISSION OF SOLAR RADIATION ON THE SLOPE OF GREENHOUSE CLADDING MATERIALS", The Third International Conference on Science and Technology for Sustainable Development of the Greater Mekong Sub-region (3rd STGMS), 24 - 25 มีนาคม 2011, Souphanouvong University, Luang Prabang สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Publish Year National Conference 12
2011 inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ปัณณธร ภัทรสถาพรกุล, "การศึกษาวัสดุกันกระแทกเพื่อลดความเสียหายของกะหล่ำปลีจากการขนส่ง", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒ , 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2011, ชลบุรี ประเทศไทย
2011 inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, "การศึกษาผลการอบแห้งด้วยฟลูอิไดซ์เบดอุณหภูมิสูงต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของข้าวกล้องพันธุ์อะมิโลสสูง", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12 ประจำปี 2554, 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2011 inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, "อิทธิพลของวิธีการและเงื่อนไขการอบแห้งที่มีต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของกระเทียม", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12 ประจำปี 2554, 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2011, ชลบุรี ประเทศไทย
2011 exชาคริต ศรีทอง, exพรเทพ แก้วเชื้อ, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชำนิ ใจประดิษฐ์ธรรม, "การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กล้วยไม้ตัดดอกด้วยทฤษฎี Quality FunctionDeployment (QFD)", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554, 5 สิงหาคม 2011, หนองคาย ประเทศไทย
2011 inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, "อิทธิพลของอุณหภูมิอบแห้งและเวลาการเก็บในที่อับอากาศที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงค่า Glycemic Index ของแป้งข้าวกล้อง", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 23 - 24 มิถุนายน 2011, พั่ทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2011 inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exยุพดี ฟูประเสริฐ, inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรพืช", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนางจิตราพรรณ พิลึก, รองศาสตราจารย์, exปราโมทย์ ไตรบุญ, "การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพกล้วยไม้ไทย", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 กุมภาพันธ์ - 4 เมษายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองสถานการณ์ด้านโลจิสติกส์ของการเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชุติ ม่วงประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร. กันย์ กังวานสายชล, "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจำลองสถานการณ์ด้านโลจิสติกส์ของการป้อนชีวมวลเข้าสู่โรงงานผลิตพลังงาน", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, "อิทธิพลของเทคนิคและเงื่อนไขการอบแห้งที่มีต่อจลนพลศาสตร์การอบแห้งและคุณภาพของกระเทียมสับ", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 23 - 24 มิถุนายน 2011, ชลบุรี ประเทศไทย
2011 inดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล, อาจารย์, inนางสาววุฒิดา รัตนพิไชย, อาจารย์, ex ปวีณา ทองเหลือง, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, exพิบูลย์ กังแฮ, "การอยู่รอดของเกษตรกรผู้นำในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังการทำนาในพื้นที่ชลประทานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2554, 27 - 29 มกราคม 2011, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2011 exวิภาพร เกียรตินิติประวัติ, inดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววุฒิดา รัตนพิไชย, อาจารย์, inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, inนางปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล, อาจารย์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inนายพิบูลย์ กังแฮ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของข้าวโพดพันธุ์ผสมเปิดและพันธุ์ลูกผสมและปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราต่างๆที่มีต่อผลผลิตและกำไรสุทธิของการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังการทำนา", การประชุมการเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 6 - 7 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220102009 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015201220112009 >>
Publish Year International Petty Patent 1
2011 inดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์, "เครื่องขูดเส้นใยกล้วย", Kasetsart University, 2011

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020201920152001 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=09&BudgetYear=2011]