ผลงานภาควิชาเกษตรกลวิธาน ปี 2015

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

1

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเกษตรกลวิธาน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเกษตรกลวิธานต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2015 exRadika S. Malawwathanthri, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "A Suitability Comparison among Four HydroponicSolutions for Growing Lettuce (Lectuca sataiva L.var. green oak)", American Transaction of Engineering & Applied Science, ปีที่ 4 (1), ฉบับที่ 1, มกราคม 2015
2015 inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYoosabai, U., inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSoponronnarit, S., exPrachayawarakorn, S., "Enhancement of ?-aminobutyric acid in germinated paddy by soaking in combination with anaerobic and fluidized bed heat treatment", Food and Bioproducts Processing: Transactions of the Institution of of Chemical Engineers, Part C, ปีที่ 95, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2015, หน้า 55-62
Publish Year National Journal 2
2015 exนางสาวขวัญหทัย ห่วงแสง, inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายกฤตภัทร คล้ายรัศมี, exรศ.ดร.สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, "การลดความชื้นข้าวเปลือกในยุ้งฉางขนาดเล็กด้วยลมร้อนจากระบบท่อ", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3/1, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 437-440
2015 exศุภศิษฎ์ สุนทรกิจพาณิชย์, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สมบัติทางกายภาพบางประการของเงาะที่มีผลต่อการออกแบบเครื่องคว้านเม็ดเงาะ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3/1, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 501-504

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเกษตรกลวิธานต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 2
2015 exนายปฏิพัทธ์ สุบรรณ, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของเครื่องผ่าปลากะตัก", การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2558 สหวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, 25 มิถุนายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exจิรวัฒน์ เส็งรอดรัตน์, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความเสียหายของปลานิลที่เกิดจากสกรูลำเลียง", การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2558 สหวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, 25 มิถุนายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220102009 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=09&BudgetYear=2015]