ผลงานภาควิชาเกษตรกลวิธาน ปี 2017

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

2

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเกษตรกลวิธาน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเกษตรกลวิธานต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2017 inนางสาวสุรัสวดี อรุณวรากรณ์, อาจารย์, exKamonchanok Suthiwartnarueput, exPongsa Pornchaiwiseskul, "การพยากรณ์ปริมาณและราคายางธรรมชาติ ณ จุดดุลยภาพ ของตลาดโลก", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ online, ฉบับที่ online, กรกฎาคม 2017 - กรกฎาคม 2018, หน้า 1-9
Publish Year National Journal 1
2017 exนรชัย ช่วยพรัด, inดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร, รองศาสตราจารย์, inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, inดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุเมศ ทับเงิน, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวคัทลียา ฉัตร์เที่ยง, อาจารย์, "ผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกในช่วงต้นของฤดูต้นฝน ภายใต้การให้น้ำหยดใต้ผิวดินและน้ำหยดบนดินเปรียบเทียบกับน้ำฝนตามธรรมชาติ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 346-357

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเกษตรกลวิธานต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2017 inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exN. Kato , exT. Kumrungsee , ex K. Kawai , exรศ.ดร.สมเกียรติ ปรัญชาวรากร, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, "Effect of Burdock Root Extract Concentration on Physiochemical Property of Coated Jasmine Rice by Using Top-Spay Fluidized Bed Coating Technique", the ICFAPE 2017: 19th International Conference on Food and Agricultural Process Engineering, 26 - 27 มกราคม 2017, Sydney เครือรัฐออสเตรเลีย
2017 exJakkrawut Techo, exSomkiat Prachayawarakorn, exSakamon Devahastin, exSomchart Soponronnarit, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Thermal Shock by Impinging Stream Technique on Bioactive Compounds of Germinated Difference Rice Varieties", The 10th Thai Society of Agricultural Engineering International Conference, 7 - 9 กันยายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exJakkrawut Techo, exSomkiat Prachayawarakorn, exSakamon Devahastin, exSomchart Soponronnarit, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "COMPARISON OF HEAT AND COLD TREATMENTS ON QUALITY ATTRIBUTES OF GERMINATED BROWN RICE", The 9th Asia-Pacific Drying Conference (ADC 2017), 24 - 26 กันยายน 2017, Wuxi สาธารณรัฐประชาชนจีน
2017 exDr. Zoltan Horvath, exMr. Adel Osztopanyi, inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMs. Kitti Sugar, "Smart class schedule with indoor positioning", 2017 4th International Conference on Systems and Informatics (ICSAI), 11 - 13 พฤศจิกายน 2017, Hangzhou สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 8
2017 exนางสาวพรทิพา นวลเกื้อ, inดร.ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์, อาจารย์, inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการรับค่าอนาล็อคของเซนเซอร์ชนิดแสง", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนางสาวนุสรา สุภาษิ, inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบและพัฒนาเครื่องใส่ปุ๋ยแบบสะพายหลังสำหรับพืชที่ปลูกแบบเป็นแถว", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนายศุภวัฒน์ สะถามันต์, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้ไมโครเวฟในการให้ความร้อนแก่เมล็ดมะขามต่อสมบัติทางกายภาพของแป้งเนื้อในเมล็ดมะขาม", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exวีระพงษ์ กาญจนวงศ์กุล, exกนกกร กิ่งไม้กลาง, exทฤษฎี ทีฆกุล, exนันทนา บุญชู, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทดสอบอุปกรณ์คัดแยกข้าวด้วยโปรแกรม LabVIEW", การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 ครั้งที่ 4 , 23 มิถุนายน 2017, นนทบุรี ประเทศไทย
2017 inนายปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนิพนธ์ ภูวเกียรติกาจร, exกฤษฎากร บุดดาจันทร์, exธัญญา ปรเมษฐานุวัฒน์, "เครื่องผ่าซีกไม้ไผ่สำหรับไว้ค้ำกล้าไม้", 10th National Conference on Technical Education, 21 - 22 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนางสาวศุภัชฎา หาญชนะ, inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายไม้ทอนเพื่อใช้ในการออกแบบเครื่องมือเคลื่อนย้ายไม้ท่อนในงานวิศวกรรมป่าไม้", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2560, 5 - 7 กันยายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี, อาจารย์, inดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางจริน กาญจนวรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์, inนางสาวสุรัสวดี อรุณวรากรณ์, อาจารย์, inนางนัดดาวดี นุ่มนาค, อาจารย์, inนายวนัท ศรีเจริญ, อาจารย์, "ผลของความพึงพอใจต่อการใช้บอร์ดเกมส์ในการจัดการเรียนรู้ หัวเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน ของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", จัดการประชุมวิชาการฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ The 6th PSU Education Conference “Higher Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0, 20 ธันวาคม 2017, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2017 inดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี, อาจารย์, inดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางจริน กาญจนวรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์, inนางสาวสุรัสวดี อรุณวรากรณ์, อาจารย์, inนางนัดดาวดี นุ่มนาค, อาจารย์, inนายวนัท ศรีเจริญ, อาจารย์, exวิภาดา กาลถาง, "การศึกษาอัตลักษณ์นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", The 6th PSU Education Conference , 19 - 20 ธันวาคม 2017, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220102009 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015201220112009 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020201920152001 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=09&BudgetYear=2017]