ผลงานภาควิชาเกษตรกลวิธาน ปี 2009

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

0

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเกษตรกลวิธาน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเกษตรกลวิธานต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2009 inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสมเกียรติ ปรัชญาวรากร, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, exสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, "Accelerated aging of jasmine brown rice by high-temperature fluidization technique", Food Research International, ปีที่ 42, ฉบับที่ 5-6, มิถุนายน - กรกฎาคม 2009, หน้า 647-681
Publish Year National Journal 1
2009 exนายอาคม ปะหลามานิต, exศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้เทคนิคการเคลือบแบบฟลูอิไดซ์เบดชนิดฉีดพ่นจากด้านบนเพื่อผลิตข้าวเคลือบชาเขียว", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 277-280

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเกษตรกลวิธานต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2009 inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเสงี่ยม คล้ายรัศมี, "Effect of Speed and Spread of Screw Press on Quality of Stabilized and Unstabilized Rice Bran", The ISSAAS International Congress 2008, 23 กุมภาพันธ์ - 27 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Achievements in Cost Reduction and Efficient Operation of the Thai Sugarcane Supply Chain via Optimization Modeling", The ISSAAS International Congress 2008, 24 กุมภาพันธ์ 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์, "Simulation model of Thai Paddy Rice Supply Chain Management: A Case Study in Chainat Province", 4th International Student Symposium on Agricultural Engineering, 13 มีนาคม 2009, Utsunomiya ญี่ปุ่น
2009 inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Measurement of Clean Brown Rice Obtained from Brown Rice Cleaner Using Image Analysis", The ISSAAS International Congress 2008, 24 กุมภาพันธ์ - 24 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 5
2009 inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์, inนางสาวยุพดี ฟูประเสริฐ, อาจารย์, "การพัฒนาเครื่องวัดความสั่นสะเทือนราคาถูก", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 10, 1 เมษายน - 3 มิถุนายน 2009, นครราชสีมา ประเทศไทย
2009 inนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสำรวจเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการเก็บเกี่ยวและขนส่งข้าวเปลือก กรณีศึกษา: พื้นที่ปลูกข้าวในจังหวัดชัยนาท", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนของการเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล", การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 (Thailand Research Expo 2009), 30 สิงหาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exจันจิรา แสงสีเหลือง, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6 , 9 ธันวาคม 2009, นครปฐม ประเทศไทย
2009 exกานต์ การะเวก, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษต่อการเจริญเติบโตและมวลชีวภาพ ของยูคาลิปตัสที่ปลูกในชุดดินยางตลาด ", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6 , 9 ธันวาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015201220112009 >>
Publish Year International Petty Patent 1
2009 inดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์, "ซองบังคับสุกร", Kasetsart University, 2009

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020201920152001 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=09&BudgetYear=2009]