Conference

ผลกระทบต่อเครื่องยนต์ดีเซลจากการใช้น้ำมันสบู่ดำเป็นเชื้อเพลิงทดแทน
การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่9
ชาติ
31 มกราคม 2008
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

ผลกระทบต่อเครื่องยนต์ดีเซลจากการใช้น้ำมันสบู่ดำเป็นเชื้อเพลิงทดแทน

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านรายการสถานีวิทยุ มก. การใช้ประโยชน์ :การสัมภาษณ์ผลงานวิจัย การใช้น้ำมันสบู่ดำในเครื่งยนต์ดีเซล ข้อจำกัด ข้อควรระวัง,12 ม.ค. 2009 - 12 ม.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องยนต์การเกษตร,22 มิ.ย. 2009 - 25 มิ.ย. 2009