ผลกระทบต่อเครื่องยนต์ดีเซลจากการใช้น้ำมันสบู่ดำเป็นเชื้อเพลิงทดแทน

Publish Year National Conference 2
2008 inนายพงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inนายบพิตร ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนา สีมันตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืช", การประชุมวิชาการ งานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2551, 8 - 10 กันยายน 2008, พิษณุโลก ประเทศไทย
2008 inนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชุติ ม่วงประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพงษ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, อาจารย์, "ผลกระทบต่อเครื่องยนต์ดีเซลจากการใช้น้ำมันสบู่ดำเป็นเชื้อเพลิงทดแทน", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่9, 31 มกราคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย