ผลงานภาควิชาเกษตรกลวิธาน ปี 2016

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

4

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเกษตรกลวิธาน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเกษตรกลวิธานต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 5
2016 exKiyoshi Kawai, exKana Hando, inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYoshio Hagura, "Effect of stepwise baking on the structure, browning, texture, and in vitro starch digestibility of cookie", LWT - Food Science and Technology, ปีที่ ุุ66, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2016, หน้า 384-389
2016 exSrisang, Naruebodee, exSoponronnarit, Somchart, inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPrachayawarakorn, Somkiat, "Modeling heat and mass transfer-induced stresses in germinated brown rice kernels during fluidized bed drying", DRYING TECHNOLOGY, ปีที่ 34, ฉบับที่ 6, เมษายน 2016, หน้า 619-634
2016 exKaewtaphan, P, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exWongsri, O, inนางสาวเตือนจิตร เพ็ชรรุณ, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Germination of de-operculated oil palm (Elaeis guineensis) seed as affected by gibberellic acid (GA(3))", SEED SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2016, หน้า 298-309
2016 exSrisang, N., exSoponronnarit, S., inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPrachayawarakorn, S., "Modeling heat and mass transferโ€“induced stresses in germinated brown rice kernels during fluidized bed drying", Drying Technology, ปีที่ 34, ฉบับที่ 6, มกราคม 2016, หน้า 619-634
2016 exKaewtaphan, P., inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนายศุภกิตต์ (ยกเลิก) สายสุนทร, อาจารย์, exWongsri, O., inนางสาวเตือนจิตร เพ็ชรรุณ, "Germination of de-operculated Oil palm (Elaeis guineensis) seed as affected by gibberellic acid (GA3)", Seed Science and Technology, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, มกราคม 2016, หน้า 298-309

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเกษตรกลวิธานต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2016 exJakkrawut Techo, exSomkiat Prachayawarakorn, exSakamon Devahastin, exSomchart Soponronnarit, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Heat Treatment on Increases GABA (?-aminobutyric acid) Content in Germinated Paddy", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9, 8 - 10 กันยายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2016 inนายพงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inนายชุติ ม่วงประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบพิตร ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์, inนายพูลประเสริฐ ปิยะอนันต์, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบเครื่องคัดแยกเปลือกหุ้มเมล็ดและทำความสะอาดถั่วงอก", การประชุมวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติครั้งที่ 14, 2 - 3 มิถุนายน 2016, เมือง เชียงราย ประเทศไทย
2016 exโศภิดา งามจริต, exสโรชา แสงสว่าง, exนัฐพล สวัสดี, exกฤตภัทร คล้ายรัศมี, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทดสอบต้นแบบอุปกรณ์ผ่ารังไหม", การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2559 ครั้งที่ 3, 23 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220102009 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015201220112009 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020201920152001 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=09&BudgetYear=2016]