ผลงานภาควิชาเกษตรกลวิธาน ปี 2013

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

5

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเกษตรกลวิธาน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเกษตรกลวิธานต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 3
2013 exรศ. กุศล ประกอบการ, inดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์, "Economics Aspects of Beach Cleaning Trailer", American Transactions on Engineering & Applied Sciences, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 47-56
2013 inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.ชโลธร โพธิ์วงศ์, exJitka Langov?, exJi?? ?tencl, exDanijela Jovanovic, exJi?? Fry?, exV?clav Vl??ek, "MODELLING THE MOISTURE SORPTION ISOTHERMS OF ROSELLE (HIBISCUS SABDARIFFA L.) IN THE TEMPERATURE RANGE OF 5–35 ?C", ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS, ปีที่ 61, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2013, หน้า 1769-1777
2013 exAhmed Seid Ali, inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Growth, Biomass Productivity and Energy Characteristics ofProsopis julifl ora (Sw.) DC. and Leucaena leucocephala (Lam.)De Wit in Afar Region, Ethiopia", Kasetsart J. (Nat. Sci.), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2013, หน้า 663-674
Publish Year National Journal 2
2013 exศรัณย์ พิทยาพงศกร, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวัสดุกันกระแทกสำหรับแอปเปิ้ลด้วยวิธีการปล่อยตกอย่างอิสระ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร , ปีที่ 44, ฉบับที่ (3)พิเศษ, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 363-366
2013 exน.ส.อุมาพร อยู่สบาย, inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, "ผลของวิธีการเพาะงอกที่มีต่อคุณภาพของข้าวกล้องงอก", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3(พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 339-342

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเกษตรกลวิธานต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2013 inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิธีการสกัดน้ำมันรำข้าวด้วยเครื่องสกัดแบบสกรูอัด: วิธีการปรับตั้งที่เหมาะสม", The 1st Thailand Conference on Fats and Oils: Roles of Rice Bran Oil and its products in Changing Asia , 16 - 17 พฤษภาคม 2013, พิษณุโลก ประเทศไทย
2013 exนางสาวณัฐกนก นิถานานนท์, inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์, "Study on Optimal Combustion Conditions for Odors Absorbed Durian Charcoal Production by Using a Small-Scale Biomass Furnace", The Fifth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), 4 - 6 กันยายน 2013, หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Publish Year National Conference 9
2013 inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, inนายพิบูลย์ กังแฮ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล, อาจารย์, "การใช้ระบบภูมิสารสนเทศประเมินการจัดการน้ำชลประทานเพื่อการผลิตข้าวโพดหลังนา", การประชุมวิชาการครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exศุภากร ดวนใหญ่, inดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาและกากตะกอนมูลสุกรในวัสดุปลูกต่อการเติบโตของข้าวโพดฝักอ่อน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51, 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exศรัณย์ หงษาครประเสริฐ, inดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร, รองศาสตราจารย์, inดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, inดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพรชัย เหลืองอาภาพงษ์, exยุวลักษณ์ ขอประเสริฐ, exศักดิ์ศิลป์ โชติสกุล, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุขุมาลย์ เลิศมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายฐากร สายขุนทด, exพงษ์ศักดิ์ เมืองสมบัติ, exสุชาดา อ่ำเจริญ, "การประเมินศักยภาพของพื้นที่ดินกรดกำมะถันสวนส้มร้างทุ่งรังสิตสำหรับการปลูกปาล์มน้ำมัน", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนายปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.กฤษฎากร บุดดาจันทร์, "การพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้ามะละกอ", การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 11, 30 - 31 กรกฎาคม 2013, พิษณุโลก ประเทศไทย
2013 exน.ส.อุมาพร อยู่สบาย, inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, "ผลของวิธีการเพาะงอกที่มีต่อคุณภาพของข้าวกล้องงอก", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 22 - 23 สิงหาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exสุภาวดี ผลพันธ์, inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเสาวลักษณ์ ยองรัมย์, exไฉไล กองทอง, "การจำลองสถานการณ์ด้านโลจิสติกส์ของกระบวนการเก็บเกี่ยวและคัดบรรจุเสาวรสหวาน(กรณีศึกษา พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง บริเวณลุ่มแม่น้ำปิงตอนบน)", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14, 1 - 4 เมษายน 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exกิตติพัทธ์ อัศวมงคลศิริ, inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชุติ ม่วงประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "การทดสอบประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวอ้อย กรณีศึกษาพื้นที่ปลูกอ้อยจังหวัดราชบุรี", การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 13 (VCML 2013) , 21 - 22 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exเสาวลักษณ์ ยองรัมย์, inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชุติ ม่วงประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการเทอ้อยของโรงงานน้ำตาล", การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 13 (VCML 2013), 21 - 22 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exพิษณุ แก้วตะพาน, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอรรัตน์ วงศ์ศรี, exเตือนจิตร เพ็ชรรุณ, exสุรกิตติ ศรีกุล, "ผลของวิธีทำลายการพักตัวและน้ำหนักเมล็ดที่มีต่อความสามารถในการงอกและความผิดปกติของต้นกล้าปาล์มน้ำมัน", การประชุมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่10, 20 - 24 พฤษภาคม 2013, อ.หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220102009 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015201220112009 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020201920152001 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=09&BudgetYear=2013]