ผลงานภาควิชาเกษตรกลวิธาน ปี 2007

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

0

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเกษตรกลวิธาน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเกษตรกลวิธานต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 4
2007 inดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์, exMathud Benjaprasertsri, inดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์, "Comparative Study on Paddle-wheel Aerators Using Electric Motors and Diesel Engines in Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) Culture Ponds", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2007, หน้า 522-530
2007 exMesfin Tafesse, inดร.ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Regression Modeling of Fuel Cosumption Optimization of Rotary Blades of Power Tiller Under Sandy Clay Loam Condition", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2007, หน้า 586-600
2007 inดร.บัณฑิต จริโมภาส, ศาสตราจารย์, exSingh, SP, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSingh, J, "Comparison of package cushioning materials to protect post-harvest impact damage to apples", PACKAGING TECHNOLOGY AND SCIENCE, ปีที่ 20, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2007, หน้า 315-324
2007 inดร.ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์, exMesfin Tafesse, inดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์, exThanya Kiatiwat, "The Optimum Design Parameters in Terms of Total Specific Energy Requirements for the Rotary Blade Power Tiller under Unsaturated Sandy Clay Loam Soil Condition", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 775-781

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเกษตรกลวิธานต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2007 inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf. Tomohiro Takigawa, exProf. Masayuki Koike, "Truck Allocation Planning for Cost Reduction of Mechanical Sugarcane Harvesting in Thailand: An Application of Multi-objective Optimization. ", Operations Research Proceedings 2007, 5 - 7 กันยายน 2007, Saarbr?cken สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
Publish Year National Conference 1
2007 exเมธัส เบญจประเสริฐศรี, exรศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี, inดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการใช้เครื่องให้อากาศแบบใบพัดตีน้ำชนิดมอเตอร์ และ เครื่องยนต์ในบ่อเลี้ยงกุ้งขาว แบบหนาแน่น", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่45 วันที่ 30 ม.ค. 2550- 2 ก.พ. 2550 , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220102009 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015201220112009 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020201920152001 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=09&BudgetYear=2007]