ผลงานภาควิชาเกษตรกลวิธาน ปี 2014

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

0

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเกษตรกลวิธาน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเกษตรกลวิธานต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2014 inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPrachayawarakorn, S, exSoponronnarit, S, "Heat and moisture transport behaviour and quality of chopped garlic undergoing different drying methods", JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, ปีที่ 136, ฉบับที่ -, กันยายน 2014, หน้า 34-41
2014 inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชโรธร โพธิ์วงศ์, inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJi?i ?tencl, "Effects of pretreatments and drying temperatures on drying characteristics, antioxidant properties and color of ginger slice", ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS, ปีที่ 62, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2014, หน้า 1125-1134
Publish Year National Journal 8
2014 exจิรวัฒน์ เส็งรอดรัตน์, exปฏิพัทธ์ สุบรรณ์, exขวัญหหัย ห่วงแสง, exรณกร สืบจากลี, exวัตรธร ศรีล้ำ , inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวัสดุกันกระแทกแอปเปิลด้วยกราฟความต้านทานการช้ำ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3/1, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 341-344
2014 exขวัญหหัย ห่วงแสง, exรณกร สืบจากลี, exวัตรธร ศรีล้ำ , exจิรวัฒน์ เส็งรอดรัตน์, exปฏิพัทธ์ สุบรรณ์, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวัสดุกันกระแทกแอปเปิลด้วยพื้นที่รอยช้ำและจำนวนรอยช้ำ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3/1 พิเศษ, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 345-348
2014 inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์, "การศึกษาผลของอุณหภูมิช่วงการเผาไหม้ต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและค่าไอโอดีนในถ่านมังคุดดูดกลิ่น", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2 พิเศษ, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 333-336
2014 inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, exรศ.ดร.สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, "ผลของกระบวนการ Annealing ต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและปริมาณข้าวเต็มเมล็ดของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 413-416
2014 inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเสาวลักษณ์ ยองรัมย์, "การพัฒนารูปแบบแถวคอยเทอ้อยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโลจิสติกส์ขาเข้าของโรงงานน้ำตาล", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3/1, กันยายน - ธันวาคม 2014
2014 inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exแค็ทธรียา ระดาเสริฐ, "ต้นทุนโลจิสติกส์ของการป้อนไม้ชีวมวลเข้าสู่โรงไฟฟ้าชีวมวล", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3/1, กันยายน - ธันวาคม 2014
2014 exนางสาวพชรอร แก้วเจริญ, inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวเสาวลักษณ์ ยองรัมย์, exนางสาวสุวรรษา ทองหญู, "การศึกษากระบวนการอัดก้อนยอดและใบอ้อยโดยใช้เครื่องอัดก้อนฟางข้าว", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3/1, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 365-368
2014 exพชรอร แก้วเจริญ, inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเสาวลักษณ์ ยองรัมย์, exสุวรรษา ทองหยู, "การวิเคราะห์ต้นทุนของกระบวนการอัดก้อนยอดและใบอ้อย เพื่อการป้อนชีวมวลที่เหลือทิ้งในไร่นาเข้าสู่โรงงานผลิตพลังงาน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 93-96

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเกษตรกลวิธานต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2014 inนายปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exDr.Petr Dostal, "การพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก", Quality, Technologies, Diagnostics of Technical Systems 2014, Nitra, Slovakia, 20 - 21 พฤษภาคม 2014, Nitra สาธารณรัฐสโลวัก
2014 inนายปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์, exDr.Petr Dostal, "การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นอ้อยที่ถูกปลูกจากวัสดุปลูกชนิดต่างๆเพื่อการพัฒนาเครื่องปลูกอ้อยแบบใหม่", The 8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference on "Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food", 26 - 27 มิถุนายน 2014, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 8
2014 exนริศรา ปานดอน, inดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นข้าวที่หว่านด้วยเครื่องหว่านข้าวงอกแบบนั่งขับ และเครื่องพ่นหว่านสะพายหลัง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exบุณยฤทธิ์ เผือกสามัญ, inดร.ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์, อาจารย์, inดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้หอทาน้าเย็นในระบบปลูกพืชไฮโดรโพนิกส์เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตพืช", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเสาวลักษณ์ ยองรัมย์, "การพัฒนารูปแบบแถวคอยเทอ้อยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโลจิสติกส์ขาเข้าของโรงงานน้ำตาล", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 16 - 18 กรกฎาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exแค็ทธรียา ระดาเสริฐ, "ต้นทุนโลจิสติกส์ของการป้อนไม้ชีวมวลเข้าสู่โรงไฟฟ้าชีวมวล", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 16 - 18 กรกฎาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exพชรอร แก้วเจริญ, inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเสาวลักษณ์ ยองรัมย์, exสุวรรษา ทองหยู, "การศึกษาโลจิสติกส์ของการป้อนชีวมวลที่เหลือทิ้งในไร่นาเข้าสู่โรงงานผลิตพลังงาน(กรณีศึกษา ยอดและใบอ้อย)", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 16 - 18 กรกฎาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชุติ ม่วงประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาโลจิสติกส์ของการป้อนหญ้าเนเปียร์เข้าสู่โรงงานผลิตพลังงาน", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, 21 - 22 กรกฎาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exนางสาวพชรอร แก้วเจริญ, inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวเสาวลักษณ์ ยองรัมย์, exนางสาวสุวรรษา ทองหยู, "การวิเคราะห์ต้นทุนของกระบวนการอัดก้อนยอดและใบอ้อย เพื่อการป้อนชีวมวลที่เหลือทิ้งในไร่นา เข้าสู่โรงงานผลิตพลังงาน", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, 21 - 22 กรกฎาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชวโรจน์ ใจสิน, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาแอพลิเคชั่นตรวจสอบความสุกแก่ผลไม้สำหรับโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอย", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติครั้งที่ 15 และระดับนานาชาติครั้งที่ 7, 2 เมษายน 2014, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220102009 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015201220112009 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020201920152001 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=09&BudgetYear=2014]