ผลงานภาควิชาเกษตรกลวิธาน ปี 2012

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

1

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเกษตรกลวิธาน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเกษตรกลวิธานต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 4
2012 inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, exศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, "Effects of foaming agents and foam density on drying characteristics and textural property of banana foams", LWT - Food Science and Technology, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2012, หน้า 348-357
2012 exรศ.กุศล ประกอบการ, inดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์, "Design and Construction of Beach Cleaning Trailer by Finite Element Method", International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences &Technologies, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, เมษายน 2012, หน้า 111-123
2012 inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ปัณณธร ภัทรสถาพรกุล, "Rice Bran Oil Extraction by Screw Press Method: Optimum Operating Settings, Oil Extraction Level and Press Cake Appearance", Rice Science, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2012, หน้า 75-78
2012 exAhmed Seid Ali, inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Feeding Prosopis julifl ora Pods and Leaves on Performance and Carcass Characteristics of Afar Sheep", Kasetsart J. (Nat. Sci.), ปีที่ 46, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2012, หน้า 871-881
Publish Year National Journal 6
2012 inดร.ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์, exสุณิสา กมุกะมกุล, inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การย้อมไหมด้วยสีรีแอคทีฟโดยใช้เครื่องย้อมใจด้าย มก.3", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 55, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2012, หน้า 13-19
2012 inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายฤาชา บุญยกิจโณทัย, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์สาหรับการสกัดน้ามันพืชด้วยเครื่องสกัดน้ามันแบบสกรูอัด", วารสารวิทยาศาสตร์ฌกษตร, ปีที่ 43(2), ฉบับที่ พิเศษ, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 13-16
2012 exนายขจรรัฐ ทองโย, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาและการทดสอบเบื้องต้นอุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลมังคุด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43(3), ฉบับที่ พิเศษ, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 71-74
2012 exนางสาวชโรธร โพธิ์วงศ์, inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของอุณหภูมิอบแห้งที่มีต่อจลนพลศาสตร์การอบแห้ง ปริมาณสารประกอบฟีนอลทั้งหมด ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ และสีของขิง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 460-463
2012 inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสาวิตรี ศิลลา, exรุจิพรรณ ทองลิ่ม, "การจำลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลของกระบวนการเก็บเกี่ยวและขนส่งกล้วยไข่", เกษตรนเรศวร, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012
2012 inดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์, exทัศนวลัย คำนวณสิน, inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การย้อมไหมด้วยสีแอสิดโดยใช้เครื่องย้อมไจด้าย มก.3", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 55, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 20-27

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเกษตรกลวิธานต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 8
2012 inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์, inนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกฤตภัทร คล้ายรัศมี, "ผลของวิธีการให้น้ำต่อผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของข้าวโพดฝักอ่อน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวสาวิตรี ศิลลา, exนางสาวรุจิพรรณ ทองลิ่ม, "การจำลองสถานการณ์ด้านโลจิสติกส์ของการเก็บเกี่ยวและขนส่งกล้วยไข่(กรณีศึกษา การผลิตกล้วยไข่เพื่อการส่งออกของจังหวัดสุโขทัย)", การประชุมสัมมนาวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 11 (ThaiVCML 2011), 12 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2012, ชลบุรี ประเทศไทย
2012 exนางสาวสาวิตรี ศิลลา, inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบระบบการตามสอบสำหรับใช้ในห่วงโซ่อุปทานการผลิตกล้วยไข่เพื่อการส่งออก (กรณีศึกษา จังหวัดสุโขทัย)", การประชุมสัมมนาวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 11 (ThaiVCML 2011), 12 - 13 มกราคม 2012, ชลบุรี ประเทศไทย
2012 exดร.กระวี ตรีอำนรรค, exจิราวัฒน์ หนูคง, exยุพดี ภุมมาลา, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบและสร้างเครื่องผ่าปลากะตัก (Encrasicholina punctifer)", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, 4 - 5 เมษายน 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exสาวิตรี ศิลลา, inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรุจิพรรณ ทองลิ่ม, "การจำลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลของกระบวนการเก็บเกี่ยวและขนส่งกล้วยไข่", การประชุมทางวิชาการ เกษตรนเรศวร ครั้งที่ 10, 24 - 25 กรกฎาคม 2012, พิษณุโลก ประเทศไทย
2012 exหยกดาว แสนประเสริฐ, inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกันย์ กังวานสายชล, "การประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการตั้งโรงงานผลิตพลังงานจากชีวมวลในประเทศไทยด้วยกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น", การประชุมทางวิชาการ เกษตรนเรศวร ครั้งที่ 10, 24 - 25 กรกฎาคม 2012, พิษณุโลก ประเทศไทย
2012 exแค็ทธรียา ระดาเสริฐ, inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของไม้ชีวมวลที่เข้าสู่โรงไฟฟ้าชีวมวล(กรณีศึกษา: ค่าความชื้นของไม้ชีวมวลที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตชิ้นไม้สับ)", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 , 3 - 4 ตุลาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exนริศรา ปานดอน, inดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพบางประการของเมล็ดข้าวงอกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ พันธุ์ กข6", การประชุมวิชาการข้าว ครั้งที่ 2, 21 - 23 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020201920152001 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=09&BudgetYear=2012]