ผลงานภาควิชาเกษตรกลวิธาน ปี 2010

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

5

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

1

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเกษตรกลวิธาน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเกษตรกลวิธานต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์, "Development of a System for Analyzing Centrifugal Pump Performance", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2010, หน้า 300-307
Publish Year National Journal 6
2010 inดร.ศรันยา คุณะดิลก(เผือกผ่อง), อาจารย์, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, รองศาสตราจารย์, inดร.ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์, "Development of Dyeing Machines for Improving the Quality of Local Thai Silk Dyeing", วารสารวิชาการเกษตร (Thai Agricultural Research Journal), ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 96-109
2010 inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, "ผลของการอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดร่วมกับการเก็บในที่อับอากาศต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของข้าวกล้องพันธุ์อะมิโลสสูง", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 273-282
2010 inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ปัณณธร ภัทรสถาพรกุล, "การศึกษาสภาวะการทำงานที่เหมาะสมสำหรับการสกัดน้ำมันรำข้าวด้วยเครื่องสกัดแบบสกรูอัด", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 291-302
2010 inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ปัณณธร ภัทรสถาพรกุล, exวีณา ชาลียุทธ, exเยาวลักษณ์ พัสดุ, exนรินทร์ จันทวงศ์, "การพัฒนาต้นแบบเครื่องผสมปุ๋ยหมักแบบถังหมุน", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41(3/1), ฉบับที่ พิเศษ, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 25-28
2010 exอภินันท์ วัลภา, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพฤกษา สวาทสุข, exโศรดา วัลภา, "การออกแบบและพัฒนาเครื่องคั่วเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยรังสีอินฟราเรด", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41(3/1), ฉบับที่ พิเศษ, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 465-468
2010 inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์, inดร.กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์, รองศาสตราจารย์, "Thai Standard Sizes", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 53, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 34-40

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเกษตรกลวิธานต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2010 inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ปัณณธร ภัทรสถาพรกุล, "A study of screw press rice bran oil extraction related to press cake characteristics", International Society for Southeast Asian Agricultural Science: ISSAAS 2009 Agriculture for Better Living and Global Economy, 13 มกราคม 2010, ชลบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, "Effects of high temperature fluidization technique on starch digestibility of high-amylose brown rice", International Conference on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI2010), 19 - 20 พฤศจิกายน 2010, อำเภอเมือง เชียงราย ประเทศไทย
2010 inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, "Drying kinetics and quality of chopped garlic undergoing different drying methods", International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2010 "Food, Health and Trade" , 19 - 20 พฤศจิกายน 2010, แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ประเทศไทย
Publish Year National Conference 9
2010 inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ปัณณธร ภัทรสถาพรกุล, exพิไลพร ชาวขุนทด, exศิริวรรณ อิ่มอำไภย, exมนตรี ตรีอาภรณ์ไพศาล, "การศึกษาวัสดุกันกระแทกกล้วยหอมสำหรับการวางจำหน่าย", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 ประจำปี 2553, 6 - 7 พฤษภาคม 2010, นครปฐม ประเทศไทย
2010 inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ปัณณธร ภัทรสถาพรกุล, "การทดสอบการสกัดน้ำมันรำข้าวด้วยสกรูอัด", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 ประจำปี 2553, 6 - 7 พฤษภาคม 2010, นครปฐม ประเทศไทย
2010 inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ปัณณธร ภัทรสถาพรกุล, "การศึกษาประสิทธิภาพการสกัดน้ำมันรำข้าวด้วยสกรูอัด", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 ประจำปี 2553, 6 - 7 พฤษภาคม 2010, นครปฐม ประเทศไทย
2010 inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, "การศึกษาเปรียบเทียบผลของการอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดร่วมกับการเก็บในที่อับอากาศต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของข้าวกล้องพันธุ์อะมิโลสสูง", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 ประจำปี 2553, 6 - 7 พฤษภาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, "Influence of fluidization drying and tempering timeon quality of high-amylose brown rice", ISSAAS 2009 International Congress "Agriculture for Better Living and Global Economy, 11 - 15 มกราคม 2010, สัตหีบ ชลบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ปัณณธร ภัทรสถาพรกุล, exวีณา ชาลียุทธ, exเยาวลักษณ์ พัสดุ, inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาต้นแบบเครื่องผสมปุ๋ยหมักแบบถังหมุน", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 4, 22 - 23 กรกฎาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนายชุติ ม่วงประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พจนา สีมันตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสถาพร นิยมคง, "การศึกษาปัจจัยสำหรับออกแบบเครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าว", งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 8, 30 - 31 กรกฎาคม 2010, พิษณุโลก ประเทศไทย
2010 inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, "การอบแห้งกระเทียมสับโดยใช้อากาศร้อนและปั๊มความร้อนร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดไกล", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 ประจำปี 2553, 6 - 7 พฤษภาคม 2010, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2010 inนายชุติ ม่วงประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์, inนายพงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสถาพร นิยมคง, "การประยุกต์การปลูกข้าวด้วยเครื่องโรยเมล็ดแบบสายพาน", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ "ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม", 15 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015201220112009 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020201920152001 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=09&BudgetYear=2010]