ผลงานภาควิชาเกษตรกลวิธาน ปี 2018

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเกษตรกลวิธาน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเกษตรกลวิธานต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 1
2018 inนางสาวสุรัสวดี อรุณวรากรณ์, อาจารย์, "การพยากรณ์ผลผลิตยางธรรมชาติในตลาดโลก ด้วยเทคนิคบ็อกซ์และเจนกินส์", Veridian E-Journal, Silpakorn University International (Humanities, Social Sciences and Arts) , ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 261-271

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเกษตรกลวิธานต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 6
2018 exนางสาวศุภัชฎา หาญชนะ, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบและวิเคราะห์ความแข็งแรงชุดโครงสร้างกระบะของเครื่องมือเคลื่อนย้ายไม้ท่อนด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exพีรพล อ่อนศิลา, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวยุพดี ฟูประเสริฐ, อาจารย์, "การออกแบบและพัฒนาเตาอบข้าวหลาม", การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561 ครั้งที่ 5, 22 - 23 มิถุนายน 2018, นนทบุรี ประเทศไทย
2018 exเขมิสรา แจ้งกระจ่าง, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์, inนายปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบและพัฒนาเครื่องถอนมันสำปะหลัง", การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561 ครั้งที่ 5, 22 - 23 มิถุนายน 2018, นนทบุรี ประเทศไทย
2018 inนายปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสิทธิพร มณีวรรณ, exนิพนธ์ ภูวเกียรติกำจร, "การประเมินการลื่นไถลของล้อรถแทรกเตอร์ขณะต่อพ่วงเครื่องปลูกอ้อยแบบหยอดชิ้นตาอ้อย", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 6 - 7 ธันวาคม 2018, นครปฐม ประเทศไทย
2018 inดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี, อาจารย์, inดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางจริน กาญจนวรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์, inนางสาวสุรัสวดี อรุณวรากรณ์, อาจารย์, inนางนัดดาวดี นุ่มนาค, อาจารย์, inนายวนัท ศรีเจริญ, อาจารย์, "ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในรายวิชาศาสตร์แห่ง แผ่นดิน ของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", The 7th PSU Education Conference “Higher Education for All: Surviving in Times of Change” , 13 - 14 ธันวาคม 2018, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2018 inดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี, อาจารย์, inดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางจริน กาญจนวรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์, inนางสาวสุรัสวดี อรุณวรากรณ์, อาจารย์, inนางนัดดาวดี นุ่มนาค, อาจารย์, inนายวนัท ศรีเจริญ, อาจารย์, "ถอดบทเรียนการจัดการความรู้: การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", The 7th PSU Education Conference “Higher Education for All: Surviving in Times of Change, 13 - 14 ธันวาคม 2018, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220102009 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015201220112009 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020201920152001 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=09&BudgetYear=2018]