ผลงานภาควิชาเกษตรกลวิธาน ปี 1997

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 1997

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 1997

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 1997

1

Project

โครงการวิจัย ปี 1997

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 1997

1

Award

รางวัล ปี 1997

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเกษตรกลวิธาน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเกษตรกลวิธานต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเกษตรกลวิธานต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
1997 inนายบพิตร ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์, inนายพูลประเสริฐ ปิยะอนันต์, รองศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาเครื่องปลูกอ้อยเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ. ", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 1997, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220102009 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015201220112009 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020201920152001 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=09&BudgetYear=1997]