รางวัลภาควิชาโรคพืช ปี 2013

28

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

30

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

34

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

10

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มรางวัลภาควิชาโรคพืช

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2013 inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ที่มี citation index ประจำปี 2555", -, คณะเกษตร กำแพงแสน, Mar 18 2013

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 3
2013 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์,inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์,inนางสุวรรณา กลัดพันธุ์,inดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายธนภูมิ มณีบุญ,"KU-AF2 : Clean-up cpilumn for aflatoxin analysis", รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 รางวัลระดับดี, สาขาสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, Feb 2 2013
2013 inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์,inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์,"ชุดตรวจวินิจฉัยโรคผลเน่าแบคทีเรียในพืชตระกูลแตงที่เกิดจากเชื้อ Acidovorax avenae subsp. citrulli", รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 รางวัลระดับดี, สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), Feb 2 2013
2013 inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์,inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์,inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์,"ไข่แอนติบอดี.. ผลิตภัณฑ์ชีวภาพในการควบคุมโรคสัตว์", รางวัลชนะเลิศ ประเภทนิสิตบัณฑิตศึกษา จากการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555, -, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 22 2013

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 6
2013 inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์,inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์,inนายรณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์,"Postharvest control of papaya fruit rot and anthracnose", รางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่น, , ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว, Aug 23 2013
2013 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์,inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Efficacy of Trichoderma harzianum 01 52 Pellet Bioproduct for Reducing Brown Spot, Narrow Brown Spot and Dirty Panicle Diseases of Rice in Seed Production Fields", ผลงานวิจัยดีเด่นอันดับ 2, สาขาวิชาโรคพืชและจุลชีววิทยา, คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11, Nov 28 2013
2013 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์,inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"The Use of Trichoderma harzianum 01 52 Pellet Bioproduct for Increasing Yield and Reducing Dirty Panicle Disease of Rice in Biopesticides Using Fields", ผลงานวิจัยระดับชมเชย, สาขาโรคพืชและจุลชีววิทยา, คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 11, Nov 28 2013
2013 inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์,"Xanthomonas axonopodis, a Pathogen of EucalyptusAngular Leaf Spot Disease", รางวัลผลงานวิจัย ระดับชมเชย ในการนำเสนอผลงานภาคบรรยายในงานประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่11, สขาวิชาโรคพืชและจุลชีววิทยา, คณะกรรมการจัดการประชุมอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่11 สมาคมอารักขาพืชไทย, Nov 28 2013
2013 inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์,inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Characterization of Wild Tomato Mosaic Virus Isolated from Chili", รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นอันดับที่ 3 สาขาวิชาโรคพืชและจุลชีววิทยาในการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่11, สาขาวิชาโรคพืชและจุลชีววิทยา, สมาคมอารักขาพืชไทย, Nov 28 2013
2013 inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์,"การพัฒนาชุดตรวจเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคใบจุดสีน้ำตาลขงกล้วยไม้ (Acidovorax avenae subsp. cattleyae", รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น อันดับ 2 ภาคโปสเตอร์, , สมาคมอารักขาพืชไทย, Nov 28 2013