รางวัลภาควิชาโรคพืช ปี 2011

31

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

14

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

30

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

4

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มรางวัลภาควิชาโรคพืช

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2011 inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์,inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์,inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์,"Efficient amplification of light and heavy chain variable regions and construction of a non-immune phage scFv library", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 20 2011

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2011 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์,inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ,"Efficacy of Antagonistic Trichoderma harzianum and Bacillus spp. for the Suppression of Anthracnose on Fruits of Grape", รางวัลชมเชย ภาคโปสเตอร์ , , คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10 , May 20 2011
2011 inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์,inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์,inนายรณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์,"Preliminary test of mangosteen crude extract on Colletotrichum gloeosporioides growth", ใบประกาศเกียรติคุณระดับดี ในการนำเสนอผลงานวิจัยภาคนิทัศน์, , การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9, Jun 24 2011