รางวัลภาควิชาโรคพืช ปี 2010

18

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

36

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

41

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

4

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

5

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มรางวัลภาควิชาโรคพืช

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2010 inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์,"บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ", ด้านการวิจัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Nov 12 2010

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2010 inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์,"Construction of Single-Chain Variable Fragment (scFv) Specific to Cucumber Mosaic Virus by Phage Display Technology", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 2), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 3
2010 inนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง,"Infection through Endophytic Colonization by Lasiodiplodia theobromae Causing Postharvest Stem-end Rot on Mango", รางวัล ดีเด่น การนำเสอนผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์, เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวด้านพืชสวน, ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว, Sep 3 2010
2010 inนางศศิธร วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์,"Efficacy of herbal plant crude extracts on inhibition soft rot bacteria of vegetable in infested soil in greenhouse", ชมเชย ภาคโปสเตอร์, เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 3 2010
2010 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์,inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์เพื่อลดโรคเมล็ดด่าง เพิ่มผลผลิต และประสิทธิภาพการขัดสีของข้าว", Poster Popular Vote อันดับ 2 , , มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, Dec 17 2010