รางวัลภาควิชาโรคพืช ปี 2015

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

24

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

27

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

4

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มรางวัลภาควิชาโรคพืช

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2015 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยดีเด่น : ด้านบริการวิชาการในรอบ 36 ปี", ด้านบริการวิชาการ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (เนื่องในงานครบรอบ 36 ปี วิทยาเขตกำแพงแสน), Nov 12 2015

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2015 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์,inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"ชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาสำเร็จรูป", รางวัลเกียรติยศ “ผลงานเด่น สวก.”, , สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) , Jan 16 2015

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2015 inดร.สุพัฒน์ อรรถธรรม, ศาสตราจารย์,inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์,inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Development of Reverse TranscriptionLoop Mediated Isothermal Amplification (RTLAMP) Technique for the Detection of Zucchini Yellow Mosaic Virus (ZYMV)", ผลงานวิจัยดี อันดับ 2 ภาคบรรยาย, , คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ, Oct 21 2015
2015 inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์,inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.สิริกุล วะสี,"Molecular Mapping Study of ChiVMV Resistance in Double Haploid Pepper population", รางวัลชนะเลิศ, การนำเสนอผลงานวิจัยบรรยายภาคโปสเตอร์, คณะกรรมการวิชาการการประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 14, Nov 20 2015