รางวัลภาควิชาโรคพืช ปี 2008

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

57

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

5

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มรางวัลภาควิชาโรคพืช

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 2
2008 inดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์,inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์,"ต้นเสาวรสปลอดโรคไวรัสด้วยวิธีเสียบยอดที่เพาะเลี้ยงปลายยอดเจริญ", รางวัลรองชนะเลิศ ผลการประกวดนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550 ประเภทอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , สาขาเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ประมง และวนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 4 2008
2008 inดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์,inนายทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ,inนางสุวรรณา ทิพยรักษ์,inนายธเนศร ทิพยรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายวีระพล จันทร์สวรรค์, รองศาสตราจารย์,inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์,inดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา,"สารสกัดสมุนไพรกำจัดเห็บ เหา ของโค และกำจัดเห็บ หมัด เหา ไรขี้เรือน เชื้อราก่อโรคผิวหนัง เชื้อราฉวยโอกาสที่ผิวหนัง ของสุนัข แมว", รางวัลชมเชย รางวัลนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550 ประเภทอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Apr 30 2008

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 3
2008 inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์,inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์,inนายนิพนธ์ วิสารทานนท์, รองศาสตราจารย์,inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์,"รายงานมูลสัตว์และการเป็นปฏิปักษ์ของรา Sordaria fimicola ต่อราสาเหตุโรคพืชในห้องปฏิบัติการ", รางวัลชมเชย, พืช, การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 29 2008
2008 inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.สิริกุล วะสี,inนายกรุง สีตะธนี,"Screening of Cucumber mosaic virus and Chili veinal mottle virus resistance sources in Capsicum spp", รางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ สาขาพืชผัก , พืชผัก, ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน, May 26 2008
2008 inดร.รงรอง หอมหวล,inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์,inนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์," การพัฒนาระบบการผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวระดับห้องปฏิบัติการเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์", คุณภาพงานวิจัย ภาคโปสเตอร์, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน, Dec 8 2008