รางวัลภาควิชาโรคพืช ปี 2012

26

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

59

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

48

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

2

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มรางวัลภาควิชาโรคพืช

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2012 inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์,inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์,"Using food additives to control Lasiodiplodia theobromae, the postharvest pathogen of papaya stem end rot", รางวัลภาคนิทัศน์ดีเด่น ในการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10, , ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น, Aug 24 2012
2012 inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์,inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์,"Potential of antagonistic yeast to control Colletotrichum gloeosporioides causing papaya anthracnose", รางวัลภาคนิทัศน์ดีเด่น ในการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10, , ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น, Aug 24 2012