รางวัลภาควิชาโรคพืช ปี 2016

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

32

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

5

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มรางวัลภาควิชาโรคพืช

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 2
2016 inดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์,"ชีวภัณฑ์จากเชื้อรา Myrothecium roridum ในการควบคุมผักตบชวา", รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559 (รางวัลชนะเลิศ) , , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), Aug 20 2016
2016 inดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์,"ชีวภัณฑ์จากเชื้อรา Myrothecium roridum ในการควบคุมผักตบชวา", รางวัลนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559 (รางวัลเหรียญทอง รางวัลระดับดีเด่น) , , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), Aug 20 2016

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2016 inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์,inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์,"Efficacy of antagonistic bacteria for controlling sugarcane Pythium root rot and growth promoting activity of sugarcane under greenhouse condition", รางวัลงานวิจัยคุณภาพ ระดับชมเชย, สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 8 2016