รางวัลภาควิชาโรคพืช ปี 2022

24

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

3

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มรางวัลภาควิชาโรคพืช

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2022 inดร.อมรศรี ขุนอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.นงลักษณ์ เทียนเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Screening for Rootknot nematode resistance (Meloidogyne incognita) in Eggplant", รางวัลระดับดี ภาคบรรยาย, โรคพืชและกีฏวิทยา, การประชุมวิชาการพืชสวน, Nov 25 2022