รางวัลภาควิชาโรคพืช ปี 2007

23

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

28

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

46

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

3

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มรางวัลภาควิชาโรคพืช

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 3
2007 inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์,"ฤทธิ์ของสารสกัดสะเดาต่อเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas sxonopodis pv. Citri สาเหตุโรคแคงเกอร์ส้ม ", รางวัลชมเชยผลงานภาคโปสเตอร์ , , ในการประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 , Nov 22 2007
2007 inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์,"การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากสะเดาในการควบคุมเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas axonopodis pv. citri สาเหตุโรคแคงเกอร์ส้มเพื่อทดแทนการใช้สารเคมี ", รางวัลผลงานวิจัยภาคแผ่นภาพ ชมเชยอันดับ 3, สาขาโรคพืช, -, Nov 22 2007
2007 inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์,inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์,inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์,"Passive immunization of antiVibrio harveyi egg yolk immunoglobulin against luminous disease in black tiger shrimp (Penaeus monodon)", รางวัลระดับดี การประชุมวิชาการครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ สาขาประมง, ประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 30 2007