รางวัลภาควิชาโรคพืช ปี 2006

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

49

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

1

Award

รางวัล ปี 2006

แนวโน้มรางวัลภาควิชาโรคพืช

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2006 inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์,"การใช้สารกสัดจากเจตมูลเพลิงแดงในการควบคุมโรคแคงเกอร์มะนาว", รางวัลการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ดีมาก, สาขาพืชผัก, -, Nov 9 2006