รางวัลภาควิชาโรคพืช ปี 2009

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

35

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

45

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

6

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มรางวัลภาควิชาโรคพืช

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 3
2009 inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 1 ผลงาน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์,"อาจารย์ดีเด่นด้านบริการวิชาการประจำปีการศึกษา 2551", , มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Nov 12 2009
2009 inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์,"รางวัลอาจารย์ดีเด่น", ด้านการเรียนการสอน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Nov 12 2009

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2009 inดร.สุพัฒน์ อรรถธรรม, ศาสตราจารย์,"มะเขือเทศเทคโนชีวภาพต้านทานเชื้อไวรัสใบด่างแตง", รางวัลผลงานวิจัย ระดับชมเชย , โรคพืชและจุลชีววิทยา, คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9, Nov 24 2009

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2009 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์,"Efficacy of antagonistic microorganisms from bamboo leaf compost and liquid fermented bioextract for the control of dirty panicle of rice caused by Curvularia lunata", Bronze Poster Presentation Award, , คณะกรรมการจัดการประชุม Go..organics 2009, Aug 21 2009
2009 inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์,inนางสุวรรณา กลัดพันธุ์,inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์,"Development of the Detection Assays for Ochratoxin A by Monoclonal Antibody", ผลงานวิจัย ระดับชมเชย , สาขาวิชาโรคพืชและจุลชีววิทยา, คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9, Nov 24 2009