รางวัลภาควิชาโรคพืช ปี 2017

27

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

14

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

38

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

2

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มรางวัลภาควิชาโรคพืช

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2017 inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์,"รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงานภาพถ่ายด้านโรคพืช", โรคพืช, คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13 และสมาพันธ์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย, Nov 21 2017

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2017 inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์,"Efficacy of vinegar on controlling of lime canker", รางวัลงานวิจัยคุณภาพระดับดีเด่น, สาขาพิชและเทคโนโลยีชีวภาพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 7 2017