Award

Award
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงานภาพถ่ายด้านโรคพืช
Branch
โรคพืช
Doner
คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13 และสมาพันธ์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
Class
ชาติ
Obvious
-
Received
21 พฤศจิกายน 2017
Related Link
-