รางวัลภาควิชาโรคพืช ปี 2021

31

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

4

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มรางวัลภาควิชาโรคพืช

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2021 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์,"รางวัลทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 28 พ.ศ. 2564 ", สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา, มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation) , Dec 14 2021

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 3
2021 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์,inดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"KPS: Selective bioherbicide” to control water hyacinth in Thailand", Bronze Medal, Ecology, Environmental Protection , THE 15TH INTERNATIONAL WARSAW INVENTION SHOW” (IWIS 2021), Oct 27 2021
2021 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์,inดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"KPS: Selective bioherbicide” to control water hyacinth in Thailand", Silver prize, Agriculture, World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) ในงาน 2021 Kaohsiung International Invention and Design EXPO (KIDE) ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน , Dec 4 2021
2021 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์,inดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"KPS: Selective bioherbicide” to control water hyacinth in Thailand", Gold Prize, Environmetal Protection, Koreal Invention Promotion Association ในงาน Seoul International Invention Fair (SIIF 2021) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี , Dec 5 2021

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด