Award

Article
ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์เชื้อรา Trichoderma harzianum 0152 ชนิดเม็ด ในการควบคุมโรคใบจุดสีน้้าตาล โรคใบขีดสีน้้าตาลและโรคเมล็ดด่างของข้าว ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์
Award
ผลงานวิจัยดีเด่นอันดับ 2
Branch
สาขาวิชาโรคพืชและจุลชีววิทยา
Doner
คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11
Class
ชาติ
Received
28 พฤศจิกายน 2013
Related Link
-