Search Result of "ระบบเกษตร"

About 210 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การผลิตบัวบกในระบบเกษตรอินทรีย์ในฤดูหนาว (2008)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษารูปแบบเทคโนโลยีการลดความร้อนหลังการเก็บเกี่ยวพริกเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานในระบบเกษตรแปลงใหญ่ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของปุ๋ยชีวภาพบางชนิดที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพขององุ่นไม่มีเมล็ดพันธุ์ Canadice Seedless ตามระบบเกษตรอินทรีย์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, Imgนายทัศนารถ กระจ่างวุฒิ

แหล่งทุน:ศูย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

12345678910...