Conference

การประเมินความยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของระบบเกษตร 7 ระบบ
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8
ชาติ
6 - 8 พฤษภาคม 2009
เชียงใหม่ ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาระบบวนเกษตรในพื้นที่ชุมชนแบบมีส่วนร่วม

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมป่าไม้ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วนเกษตรกับการบริหารจัดการป่าชุมชม,3 มี.ค. 2009 - 3 มี.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 9 จังหวัดจันทบรุ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลักการและเทคนิควนเกษตร,18 มิ.ย. 2009 - 18 มิ.ย. 2009