การพัฒนาระบบวนเกษตรในพื้นที่ชุมชนแบบมีส่วนร่วม

Publish Year International Conference 2
2010 inนายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์, inดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์, "Zoning and Suitable Land Use Patterns for Landscape Agroforestry Development", International Symposium “Sustainable Land Use and Rural Development in Mountainous Region of Southeast Asia, 21 - 23 กรกฎาคม 2010, ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2009 inนายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์, inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์, "การประเมินระบบวนเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและความยั่งยืนของการใช้ที่ดิน", The ISSAAS International Congress, 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2009 inนายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์, inดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์, "การประเมินความยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของระบบเกษตร 7 ระบบ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 6 - 8 พฤษภาคม 2009, เชียงใหม่ ประเทศไทย