สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Agricultural wasteAnaerobic bacteriaAnaerobic digestionAnatomyanther cultureaquatic plantsasparagusAsparagus officinalis L.auxinbioenergyBiogasBiohydrogenBrewery wastewatercalcium oxalatecasavacassavaco-digestionCow dungDNA markerfood safetyFormvar filmglobal warminggrassgreen fluorescent proteingreenhouse gasHeavy metalhydrogenIAAin vitroJatropha curcasLactic acidleaf surfaceLight MicroscopyManufactureMechanical propertiesMethaneMethod ValidationmicropropagationMycotoxinsnatural rubberocimumphytohormonePollenpreparationReinforced plasticsRenewable energyRiceScanning Electron MicroscopySEMSorptionstarchSunn hempThermoplastic starchThunbergiatissue culturetransmission electron microscopyTrichomesUHMWPEUltrastructureWastewaterZearalenoneกล้วยไม้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดก๊าซชีวภาพกายวิภาคการถ่ายยีนการปนเปื้อน การปรับปรุงพันธุ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชการเพาะเลี้ยงอับเรณูข้าวข้าวเหนียวความปลอดภัยอาหารเชื้อราซีราลีโนนถ่านกัมมันต์ทำมังน้ำส้มควันไม้พรรณไม้น้ำพริกพลังงานชีวภาพพืชไพลโฟเลตมันสำปะหลังมาตรฐานความปลอดภัยมีเทนยีนเรืองแสงเรณูลายพิมพ์ดีเอ็นเอโลหะหนักสบู่ดำสภาพปลอดเชื้อสมุนไพรสารพิษเชื้อราหน่อไม้ฝรั่งอะฟลาทอกซินฮอร์โมนพืชเฮมิเซลลูโลส

Executives

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

ดร. พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย (รักษาการแทน)

E-Mail: pp@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8555 ต่อ 1419Resource

นักวิจัยทั้งหมด 43 คน (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 5 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 5 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 1 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 2 คน, นักวิทยาศาสตร์ 4 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน, นักวิจัย 10 คน, วิศวกร 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 คน, นายช่างเทคนิค 1 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี 2 คน, นักวิชาการช่างศิลป์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 3 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 567.92 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 77 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 112.62 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 147 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 62 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 120 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 156 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 82 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 127 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 76 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 27 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 58 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 331 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 119 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 212 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 169 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 150 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 14 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 110 รางวัล (เกียรติบัตร 10 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 25 รางวัล, ประชุมวิชาการ 75 รางวัล)