สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

2

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

agricultural wasteAnaerobic bacteriaAnaerobic digestionanatomyanther cultureaquatic plantsasparagusAsparagus officinalis L.AuxinbioenergyBiogasBrewery wastewatercalcium oxalatecasavacassavaco-digestionCow dungDNA markerfood safetyGlobal warminggrassgreen fluorescent proteingreenhouse gasheavy metalHydrogenIAAin vitroJatropha curcasLactic acidLight MicroscopyManufactureMethaneMethod Validationmicropropagationmycotoxinsnatural rubberocimumphytohormonepollenpreparationReinforced plasticsRenewable energyRiceSEMSorptionstarchThermoplastic starchThunbergiatissue cultureTransmission electron microscopyTrichomesUltrastructureZearalenoneกล้วยไม้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดก๊าซชีวภาพกายวิภาคการถ่ายยีนการปนเปื้อนการปรับปรุงพันธุ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชการเพาะเลี้ยงอับเรณูการย่อยสลายข้าวข้าวเหนียวเชื้อราซีราลีโนนเซลลูโลสถ่านกัมมันต์ทำมังนาข้าวน้ำส้มควันไม้ไนโตรเจนปุ๋ยชีวภาพพรรณไม้น้ำพริกพลังงานชีวภาพพลับพืชพืชสกัดสารปนเปื้อนพืชแฮพพลอยด์ไพลฟางข้าวฟ้าทะลายโจรโฟเลตมะพลับเจ้าคุณมันสำปะหลังมีเทนยีนเรืองแสงเรณูลายพิมพ์ดีเอ็นเอโลหะหนักสบู่ดำสภาพปลอดเชื้อสมุนไพรสารพิษเชื้อราหน่อไม้ฝรั่งอะฟลาทอกซินฮอร์โมนพืช

Executives

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

ดร. พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย (รักษาการแทน)

E-Mail: pp@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8555 ต่อ 1419

ดร. พรทิพย์ เย็นจะบก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

E-Mail: fhumpoy@ku.ac.th

Tel.: 025795566

ดร. วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายประสานงานวิจัย

E-Mail: fagiwiv@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5343

ดร. บุษบา ต้นทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: fhumbus@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-5566-8ต่อ1316

เลขานุการคณะ

นาง พจนันท์ ร่มสนธิ์

E-Mail: rdipor@ku.ac.th

Tel.: 0-2561-4639Resource

นักวิจัยทั้งหมด 38 คน (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 4 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 5 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 1 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 2 คน, นักวิทยาศาสตร์ 3 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน, นักวิจัย 10 คน, วิศวกร 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 คน, นายช่างเทคนิค 1 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี 1 คน, นักวิชาการช่างศิลป์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 3 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 567.92 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 77 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 112.62 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 150 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 61 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 124 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 127 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 74 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 100 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 74 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 27 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 56 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 303 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 103 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 200 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 167 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 148 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 14 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 94 รางวัล (เกียรติบัตร 9 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 25 รางวัล, ประชุมวิชาการ 60 รางวัล)