สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

AflatoxinAflatoxinsAnatomyanther cultureaquatic plantsasparagusAsparagus officinalis L.AspergillusAuxincalcium oxalatecasavacassavacontaminationCornDNA markerexportfood safetyFood Valleyformvar filmgreen fluorescent proteinIAAin vitroLactic acidleaf surfaceLight MicroscopyManufactureMechanical propertiesMethod ValidationMicrobubblesmicropropagationMicroscopyMycotoxinMycotoxinsOchratoxin AocimumphytohormonepollenpreparationReinforced plasticsRicerisk assessmentScanning Electron MicroscopySEMShrimp feedSorptionstarchThermoplastic starchThunbergiatissue cultureTransmission Election Microscopytransmission electron microscopyTrichomesUHMWPEUltrastructureVegetablesZearalenoneกล้วยไม้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดกายวิภาคการตรวจสอบสารพิษเชื้อราการถ่ายยีนการปนเปื้อน การประเมินความเสี่ยงการปรับปรุงพันธุ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชการเพาะเลี้ยงอับเรณูข้าวข้าวเหนียวความปลอดภัยอาหารคอลัมน์ช่วยขจัดสิ่งรบกวนเชื้อราเชื้อราสร้างสารพิษซีราลีโนนถ่านกัมมันต์ทำมังน้ำส้มควันไม้พรรณไม้น้ำพริกพลับพืชไพลโฟเลตมังคุดมันสำปะหลังมาตรฐานความปลอดภัยโมโนโคลนอลแอนติบอดียีนเรืองแสงเรณูลดค่าใช้จ่ายการตรวจสอบลายพิมพ์ดีเอ็นเอโลหะหนักสภาพปลอดเชื้อสมุนไพรสารพิษเชื้อราหน่อไม้ฝรั่งอะฟลาทอกซินอาหารอิมมูโนแอฟฟีนิตีคอลัมน์ฮอร์โมนพืช

Executives

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

ดร. อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย

E-Mail: fengotj@ku.ac.th

Tel.: 02-942-8555

ดร. นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย

E-Mail: fengnpte@ku.ac.th

Tel.:

ดร. เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: fengeka@ku.ac.th

Tel.: 0 2945 8555 ต่อ 1839



Resource

นักวิจัยทั้งหมด 63 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, วิศวกรไฟฟ้า ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ 1 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย ชำนาญการ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 11 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 22 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 2 คน, นักวิทยาศาสตร์ 3 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน, นักวิจัย 6 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 1 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 3 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 3 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 567.92 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 77 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 112.62 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 147 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 65 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 114 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 184 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 101 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 13 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 142 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 103 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 54 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 62 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 374 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 141 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 233 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 143 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 123 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 5 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 14 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 111 รางวัล (เกียรติบัตร 4 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 30 รางวัล, ประชุมวิชาการ 77 รางวัล)