Person Image

  Education

  • วท.บ.(พฤกษศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2521
  • M.S.(Biology), Middle Tennessee State University, สหรัฐอเมริกา, 2525
  • Dr.Ag.Sc.(Pesticide Degradation), University of Nagoya , ญี่ปุ่น, 2536

  Expertise Cloud

  Aflatoxinsallelopathy, mulching, weed control, orgallelopathy, soil mulchingApproval Certification BodyAspergillusBusiness ModelcerealCertified LaboratoryColiformConversion Area, GAP, Environmental ManaConversion, GAP, OrganicDegradation PesticideE.ColiEthyleneFarm waste utilizationFarmer GroupFood SafetyFree RadicalFruit and VegetableGAPGAP IntegrityGLOBALGAPGLOBALGAP Option 2การมีส่วนร่วมข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวสุพรรณบุรี 1คลอโรฟิลความปลอดภัยของอาหารความปลอดภัยด้านอาหารความเป็นไปได้ความรู้ความเสียหาย เก็บเกี่ยว ขนส่ง พริกคะน้าคัดเลือกโปรโมเตอร์คุณภาพน้ำคุณภาพสิ่งแวดล้อมคุณภาพสิ่งแวดล้อม Environmental Qualityเครื่องดื่มสุขภาพงานวิจัยจัดการหลังการเก็บเกี่ยวจำแนกจุลินทรีย์จุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชชีวโมเลกุลชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเชือมโยงสู่ตลาดเชื้อราเซลล์แมลงโซ่อุปทานสินค้า Qดัชนีต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant Index)ดินเค็มไดไธโอคาร์บาเมทต้นกล้าธัญพืชไทย (Thai Cereal Grass)ตระกูล Poaceaeตลาดทางเลือก วิสาหกิจชุมชนตลาดสินค้า Qถั่วฝักยาวถั่วลิสงถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคนิคการตรวจวิเคราะห์น้ำเทคนิคการทำสไลด์เทคโนโลยีการผลิตเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีสารสนเทศธาตุอาหาร (Minerals)นวัตกรรมน้ำบาดาล (Groundwater)เนื้อเยื่อพืชไนเตรท (Nitrate)แบคทีเรียแบบระบบการประกันคุณภาพ เมล็ดพันธุ์ประกันคุณภาพพืชประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด ระบบมาตรฐานคุณภาพการผลิตผักเเละผลไม้ปลานิลปัจจัยการผลิตปุ๋ยชีวภาพโปรโตพลาสผลิตผลพืชสวนผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพผักปลอดภัยผักผลไม้แผนที่ข้อมูลแผนที่ข้อมูล,Mappingฝึกอบรมพริกพลังงานทดแทน ชีวมวล ยั่งยืนพีซีอาร์พืชตระกูลถั่วพืชปลอดโรคพืชผักพืชสกัดสารปนเปื้อนพืชสกุลโสนพืชอาหารปลอดภัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง

  Interest

  ระบบผลิตพืชเพื่อความปลอดภัย, Organic agriculture, Farm waste utilization, Pesticide degradation, Waste Treatment สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบคุณภาพในการผลิตทางการเกษตร

  Administrative Profile


  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
  • ทุนนอก 31 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก