การส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี