กระบวนการจัดการและตอบสนองต่อระบบเกษตรพันธะสัญญาของเกษตรกรเพื่อการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาระบบเกษตรพันธะสัญญาในจังหวัดนครปฐม

Publish Year National Journal 3
2018 inดร.ธีราพร ทองปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กระบวนการและเงื่อนไขในการตัดสินใจเข้าสู่ระบบเกษตรพันธสัญญาของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม", วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 254-277
2017 inนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีราพร ทองปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปาณิภา สุขสม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอมต จันทรังษี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ตัวตน ความรู้ และเครือข่าย: ทางออกของเกษตรกรในระบบพันธสัญญา", วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 81-90
2016 inนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ทางเลือกภายใต้ระบบพันธสัญญาของเกษตรกรผู้ปลูกพืชอินทรีย์ในจังหวัดนครปฐม", วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 171-187
Publish Year National Conference 1
2016 inนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีราพร ทองปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปาณิภา สุขสม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอมต จันทรังษี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสบการณ์ภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญาของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย