Person Image

  Education

  • สม.ม. (สังคมวิทยา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  contract farmingeveryday practicesfarmerlow-income housingNakorn Pathomnegotiated outcomespurified spaceเกษตรกรเกษตรพันธสัญญาเกษตรพันธะสัญญาคนไทยเชื้อสายอินเดีย การเลือกปฏิบัติ ตัวตน จิตสำนึกสองด้านชุมชนแข้มแข็ง นวัตกรรมสังคม การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมติ๊กต๊อก ความเป็นหญิง ภาพประทบัใจที่อยู่อาศัย คลองลาดพร้าว สุขภาพ ความเชื่อมแน่นทางสังคม เครือข่ายทางสังคม นครปฐมนโยบาย สิทธิทางสังคม สิทธิทางวัฒนธรรม ชุมชนทางวัฒนธรรม ย่านประวัติศาสตร์นโยบายรัฐบ้านผู้มีรายได้น้อยผังเมืองผู้มีรายได้น้อย เศรษฐกิจเมืองเพศเหยียดเพศ สตรีนิยมมินิมัล ตกแต่งภายใน วัฒนธรรมญี่ปุ่นสถานภาพทางวิชาการ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสังคมชายเป็นใหญ่สังคมบริโภคนิยมสังคมวิทยาวัฒนธรรมหุ่นเชิดเหยื่ออินฟลูเอนเซอร์หญิงอุดมการณ์ความสวยงาม

  Interest

  สังคมวิทยาวัฒนธรรม, สังคมบริโภคนิยม

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 อาคาร3

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 10 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)