การจัดการธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดและผลกระทบต่อสมบัติของดินโดยการประยุกต์ใช้ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์-เคมี และปุ๋ยเคมีเพื่อระบบเกษตรยั่งยืน

Publish Year National Conference 2
2012 inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, exสิรินภา ช่วงโอภาส, inนายจิรวัฒน์ พุ่มเพชร, inนางวันทนีย์ พึ่งแสง, inนายสุขุม โชติช่วงมณีรัตน์, "ผลของการใช้เชื้ออะโซสไปริลลัม ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี ที่มีต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดและการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดินมนชุดดินกำแพงแสนและชุดดินยางตลาด", การประชุมวิชาการ โครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5, 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2012 inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, exสิรินภา ช่วงโอภาส, inดร.จิรวัฒน์ วีรังกร, inนางวันทนีย์ พึ่งแสง, inนายสุขุม โชติช่วงมณีรัตน์, "การตอบสนองของข้าวโพดและสมบัติบางประการของดินที่ได้รับผลกระทบจากเชื้ออะโซสไปริลลัม ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี", การประชุมวิชาการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 , 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย