การจัดการโรค รา แบคทีเรีย และ ไวรัส ของข้าวโพดด้วยระบบเกษตรดีที่เหมาะสม

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรวิภา ใจจักรคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJ. Yhamsoongnern, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, "Mating type diversity of Setosphaeria turcica isolates in Thailand.", 10th International Congress of Plant Pathology (ICPP) 2013 , 25 - 30 สิงหาคม 2013, Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 3
2014 inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inดร.พัชรวิภา ใจจักรคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจีรนันท์ แหยมสูงเนิน, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "ISSR ไพรเมอร์ที่มีความจำเพาะต่อการจำแนกความแตกต่างของ Exserohilum turcicum", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 6 กุมภาพันธ์ 2014
2013 inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inดร.พัชรวิภา ใจจักรคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "Mating type ชนิดใหม่ของ Exserohilum turcicum ในประเทศไทย", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 36 , 5 - 7 มิถุนายน 2013, หนองคาย ประเทศไทย
2013 inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inดร.พัชรวิภา ใจจักรคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจีระนันท์ แหยมสูงเนิน, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "ความต้านทานโดยสมบูรณ์ต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่ของข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสม", การประชุมวิชาการอารักขาพืช ครั้งที่ 11:อารักขาพืชไทยก้าวไกลในประชาคมอาเซียน , 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย