Person Image

  Education

  • ปร.ด.(ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543

  Expertise Cloud

  red Oxisolsred Ultisolsการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนการประมวลแบบก้อนเมฆการประเมินพื้นที่การปลูกอ้อยที่ให้ผลผลิตสูงการผลิตเชิงคุณภาพการผลิตเชิงปริมาณการผลิตอ้อยด้วยเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำการเฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูอ้อยการเพิ่มผลผลิตการฟื้นฟูทรัพยากรดินเขตเหมาะสมสำหรับปลูกมันสำปะหลังที่มีความเหมาะสมสูงคะน้าโพแทสเซียมต่ำคะน้าฮ่องกงคาร์บอนในดินคุณภาพดินเพื่อคุณภาพอาหารคุณภาพอ้อยโครงการหลวงดินชุดสระบุรีดินที่สูงต้นกล้าลำไย ความหนาแน่นราก ปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยแคลเซียมไนเตรต ศักย์น้ำในรากทรัพยากรดินทารกแรกเกิดเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำไทรอยด์ฮอร์โมนธาตุอาหารพืชนาข้าวไนโตรเจนบ้านดินเบต้าแคโรทีนแบบจำลอง ค่าซีซีเอส คุณภาพอ้อย อุณหภูมิอากาศ ปริมาณฝน mathematical modelปรับปรุงคุณภาพปรับปรุงผลผลิตปริมาณคาร์บอนในดินปริมาณสารเบต้าแคโรทีนปัจจัยทางดินปัจจัยสภาพแวดล้อมปัจจัยเหมาะสมปลูกอ้อย จัดชั้นความเหมาะสมปลูกอ้อยปูนแปลงปลูกอ้อยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมผลผลิตกะหล่ำปลีหัวใจผลผลิตปาล์มน้ำมันผลผลิตผักกาดหอมห่อผลผลิตอ้อยผลผลิตอ้อย คุณภาพอ้อย ภูมิอากาศผลผลิตอ้อยขณะเก็บเกี่ยวผู้ป่วยโรคไตพัฒนาผลผลิต พัฒนาคุณภาพ อ้อยพื้นที่เกษตรกรรมโครงการหลวงพื้นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยของโรงงานน้ำตาพื้นที่ส่งเสริมโรงงานน้ำตาลฟื้นฟูทรัพยากรดินภาคกลางภาคใต้ตอนบนภูมิภาคตะวันตกภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยภูมิสารสนเทศภูมิสารสนเทศ คุณภาพอ้อยภูมิสารสนเทศ แผนการผลิตภูมิสารสนเทศเมะเขือเทศเชอรี่เม็ดดินยางพารายุวหมอดินระบบภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์รูปแบบการจัดการดินเรโซปุ๋ยโรงไฟฟ้าราชบุรีโรงเรียนเครือข่ายภาคตะวันตกวัสดุทรายวัสดุปรับปรุงดินวัสดุอินทรีย์วัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดินสถานะความอุดมสมบูรณ์ของดินสถานะความอุดมสมบูรณ์ของดิน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสภาพอากาศสภาวะธาตุอาหารพืชสภาวะธาตุอาหารพืช ปัจจัยทางดินสมบัติก้อนอิฐดินดิบสมบัติดินสมบัติดินบางประการสมบัติทางกายภาพของก้อนอิฐดินดิบสร้างสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมส่วนผสมของแกลบและทรายสสวท.สัดส่วนผสมของแกลบและทรายสูตรปุ๋ยเส้นโค้งลักษณะความชื้นในดินองค์ประกอบผลผลิตอ้อยก่อนเก็บเกี่ยวอ้อย ผลผลิต คุณภาพ การจัดลำดับการตัดอ้อยอ้อย เพิ่มคุณภาพ น้ำในช่วงปลูก อุณหภูมิในช่วงปลูกอ้อย สารสนเทศ เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพอ้อยผลผลิตสูงอามีนไนโตรเจนอายุยางพาราอินทรียวัตถุในดิน

  Interest

  การสำรวจ การกำเนิดและการจำแนกดิน, การกักเก็บคาร์บอนในดิน, คุณภาพดินเพื่อคุณภาพอาหาร

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องอนุรักษ์ดินและน้ำ ชั้น 2-3 อาคารสำอาง ศรีนิลทา

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 30 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 29 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 19 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 15 เรื่อง (เชิงวิชาการ 15 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก