แนวโน้มผลงานของวราวุฒิ

Journal

บทความของวราวุฒิ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และในฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ

Publish Year International Journal 7
2021 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inนางสาวนัดดามาศ โตมอญ, inนางสาวจตุพร ชัยยุทธ, inนายทักษิณ ฤกษ์สำราญ, inนายยุทธนา บรรจง, inดร.ปิยาภัทร ไตรสนธิ, inดร.ซาฟียะห์ สะอะ, inดร.เนตรดาว มุสิกมาศ, "Phytochemical Composition and Biological activities of crude extract from flowers and leaves of Rhododendron arboreum from Northern Thailand", Malaysian Applied Biology Journal, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, หน้า 1-15
2019 inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, exS. Jantarasunthorn, exW. Rungjang, exJ. Sunthornvarabhas, exJ. Tanthana, "Investigation of the potential for utilization of sugarcane bagasse lignin for carbon fiber production: Thailand case study", Investigation of the potential for utilization of sugarcane bagasse lignin for carbon fiber production: Thailand case study, ปีที่ 2019, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2019, หน้า 1-7
2017 exดร.นิลเนตร อัศวะศิริจินดา, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, อาจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, "Bioeconomy Policies in the G7, the EU, Asia-Pacific and Thailand", The Proceeding of ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2017 - พฤษภาคม 2018, หน้า 43-48
2016 exViktor J. Bruckman,, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, exFlorian Kraxner, exRaymond Miller, exAndras Darabant, exGnhoung Choumnit, exSithong Thongmanivong, exMemh Ko Ko Gyi, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, "ACMECS BIOENERGY 2015: Three Years of Efforts Towards a Regional Bioenergy Network", IUFRO Occasional Paper No. 31, ปีที่ -, ฉบับที่ 31, เมษายน - ตุลาคม 2016, หน้า 1-29
2013 inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, exNie, G., exLiu, R., inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exShi, Y., "An alternative approach for the classification of orange varieties based on near infrared spectroscopy", Computers and Electronics in Agriculture, ปีที่ 91, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 87-93
2013 exWang, F., inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, exWang, B., "Advertisement Click-Through Rate Prediction using Multiple Criteria Linear Programming Regression Model", Procedia Computer Science, ปีที่ 17, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2013, หน้า 803-811
2013 exPeera Yomwan, exChunxiang Cao, exPreesan Rakwatin, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, exRong Tian, exApitach Saokarn, "A study of waterborne diseases during flooding using Radarsat-2 imagery and a back propagation neural network algorithm", Geomatics, Natural Hazards and Risk, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2013, หน้า 1-19
Publish Year National Journal 4
2021 exเกสร วงศ์เกษม, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, inดร.พิธาลัย ผู้พัฒน์, อาจารย์, inดร.ปวริน ตันตริยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, exณัฐวัชร นิธิทองสกุล, exรัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์, inนางอุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศิวิลัย สิริมังครารัตน์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "การพัฒนาคุณภาพเส้นไหมอีรี่ปั่นมือและผ้าทอจากสไลเวอร์", FIBER FABRIC & FASHION RESEARCH JOURNAL, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 1-11
2016 inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, "An Economic Consideration Guideline for the Selection of Corrosion - Control Strategies", วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 133-139
2015 exธีร์ เชาวนนทปัญญา, exชัยวัฒน์ พีระทัตสุวรรณ, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, "การกัดกร่อนของเหล็กกล้าภายใต้สภาวะบรรยากาศก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ของอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันและก๊าซ: กลไกและการทำนายการกัดกร่อน", วารสารวิชาการปทุมวัน, ปีที่ 5, ฉบับที่ 14, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 31-41
2007 inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inนางสาวรัชนก (ลาออก) แสงเพ็ญจันทร์, inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, inดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, "การจัดการองค์ความรู้ในรูปแบบฐานข้อมูลทางวิชาการสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา", วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Journal of the National Research Council of Thailand), ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2007, หน้า 13-22

Conference

การนำเสนอบทความของวราวุฒิ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และในฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ

Publish Year International Conference 9
2021 exจิรชยา บุญญฤทธิ์, inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, exอาจารย์ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Pineapple Leaf Fiber Treatments by Different Chemical treatments for Improvement Fiber Qualities", Thai Society for Biotechnology International Conference Online "Green Energy & Zero Waste Society", 2 เมษายน 2021, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, inนางสาวจิรชยา บุญญฤทธิ์, exชิชนันท์ ช้างเนียม, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Business feasibility assessment of environmental – friendly sound and thermal interior building insulation material from pineapple leaf fiber", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 15 ตุลาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exภาวิณี แย้มเพ็ง, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inดร.เนตรดาว มุสิกมาศ, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inนางสาวนัดดามาศ โตมอญ, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, "DEVELOPMENT OF NANOEMULSION FOR ELDERLY SKINCARE PRODUCT FROM SANGYOD AND TUBTIMCHUMPAE RED RICE BRAN OIL", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy , 24 กันยายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inดร.เนตรดาว มุสิกมาศ, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, "ศักยภาพสารสกัดจากสมุนไพรไทยในการชะลอผมขาว", Proceedings of International conference on biodiversity. (IBD2019), 22 - 24 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exดร.นิลเนตร อัศวะศิริจินดา, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, อาจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, "STUDY ON G7, EU, ASIA-PACIFIC AND THAILAND BIOECONOMY POLICIES", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2017:Sustainable Management and Partnership, 9 มิถุนายน 2017
2017 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายสมปอง นิลพันธ์, exนายคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, "GIS-based approach of land suitability of fast growing tree-energy plantations in degraded land, Thailand", 125th Anniversary Congress 2017, 22 กันยายน 2017, Freiburg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2016 exViktor J. Bruckman, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, exFlorian Kraxner, exRaymond Miller, exAndras Darabant, exGnhoung Choumnit, exSithong Thongmanivong, exMemh Ko Ko Gyi, exHo Thi Lan Huong, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, "Sustainable biomass for Asia's growing bioeconomy: regional initiatives and promising examples", IUFRO Regional Congress for Asia and Oceania 2016, 24 - 27 ตุลาคม 2016, ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2012 exYomwan, P., exCao, C., exZhao, J., exTian, R., inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, "EPIDEMIC RISK ASSESSMENT OF ACUTE WATERY DIARRHEA FOR THE 2011 AYUTTHAYA FLOOD DISASTER USING REMOTE SENSING AND WATER QUALITY", in The 33rd Asian Conference On Remote Sensing 2012, 26 - 30 พฤศจิกายน 2012, ชลบุรี ประเทศไทย
2011 inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, exNie, G., exLiu, R., exShi, Y., "Classification for Orange Varieties Using Near Infrared Spectroscopy", 2011 IEEE 11th International Conference on Data Mining Workshops, 11 ธันวาคม 2011, Vancouver แคนาดา
Publish Year National Conference 5
2018 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exนัดดามาศ โตมอญ, exภารดี อสุโกวิท, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inนางสาวชลลดา บุราชรินทร์, inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, "องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดตำรับประสะไพล", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inอรชา แซ่ตัน, inนายยุทธนา บรรจง, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, "การประเมินความเหมาะสมและทางเลือกที่เหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับสวนป่าไม้โตเร็วโดยใช้วิธีการทางสารสนเทศภูมิศาสตร์: กรณีศึกษาจังหวัดสระแก้ว", การประชุมทางวิชการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 3, 14 ธันวาคม 2018, พิษณุโลก ประเทศไทย
2016 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิติ กันตังกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, exนายวิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง, "การรวบรวมการปลูกไม้โตเร็วสำหรับจัดทำแผนที่นำทางงานวิจัยการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน", งานสัมมนาวิจัยพลังงานสู่การนำไปใช้จริงอย่างยั่งยืน ปีที่ 2, 26 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, exดร.จักรพล สุนทรวราภาส , inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, exดร.กุลฤดี แสงสีทอง, inนายอำนาจ ธีระวนิช, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิติ กันตังกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชลลดา บุราชรินทร์, inนางกัณทิมา โอชารส, "การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตพลอยได้จากอุตสาหกรรมน้ำตาล", สัมมนาเชิงวิชาการ “งานวิจัยอ้อยและน้ำตาล”, 22 กรกฎาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, exผศ.ดร.สุธรรม ปทุมสวัสดิ์, exดร.ธีริน วาณิชเสรี, exดร.สุเทพ จันทร์เขียว, exนายสมปอง นิลพันธ์, exนายสมโภช พิศาภาคย์, exนายสุริยา เปรมสมัย, "การศึกษาศักยภาพของพื้นที่ดินเสื่อมโทรมในการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า", สัมมนา"วิจัยพลังงานสู่การใช้งานจริงอย่างยั่งยืน", 14 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480415]