Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชศาสตร์ (Ph.D. (Pharmaceutical Sciences) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2559
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2552
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  Alzheimer'sBioactive compoundElderlyFunctional foodMuslim์Nelumbo nuciferaReady to eatThai halal foodThai vegatarian foodกระชายเหลืองกากถั่วเหลืองการเจริญของจุลินทรีย์กุหลาบพันปีขนมขบเคี้ยวข้าวหอมมะลิความเป็นพิษเคราตินเครื่องสำอางไคโตซานซาโปนินเซมเบ้ต้านการอักเสบต้านทานออกซิเดชันต้านอนุมูลอิสระถั่วเหลืองบัวหลวงแปรรูปผงไข่มุกผู้นับถือศาสนาอิสลามผู้สูงอายุฟิล์มประกอบฟิล์มแอคทีฟโภชนาการและสุขภาพมะรุมเมือกหอยมุกโรคกระดูกพรุนโรคอัลไซเมอร์สร้างเซลลืกระดูกสารสกัดสารสำคัญหอยมุกกัลปังหาหอยมุกแกลบหอยมุกจานอาหารไทยพร้อมบริโภคอาหารไทยมังสวิรัติอาหารไทยฮาลาสอาหารเพื่อสุขภาพอาหารฟังก์ชั่นอาหารส่งออกอาหารสุขภาพไอโซฟลาโวน

  Interest

  โภชนาการและสุขภาพ

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้องห้อง 904 แลบเซลล์ ชั้น 9 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 1 เรื่อง (นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก