แนวโน้มผลงานของยงยุทธ

Journal

บทความของยงยุทธ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ และในภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

Publish Year International Journal 38
2022 exNirunrut Pomoim, exAlice C. Hughes, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exRichard T. Corlett, "Vulnerability to climate change of species in protected areas in Thailand", Scientific Reports, ปีที่ 12, ฉบับที่ -, เมษายน 2022, หน้า 5705-1-13
2022 exNirunrut Pomoim, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exAlice C. Hughes, exRichard T. Corlett, "Can Thailand Protect 30% of Its Land Area for Biodiversity, and Will This Be Enough?", diversity, ปีที่ 14, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2022, หน้า 1-14
2020 exKayiranga, A., exChen, B., inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exNdayisaba, F., exSun, S., inดร.วีนัส ต่วนเครือ, อาจารย์, exWang, F., exKaramage, F., exMeasho, S., exNthangeni, W., exDilawar, A., exZhang, H., exBofana, J., "Water Use Efficiency-Based Multiscale Assessment of Ecohydrological Resilience to Ecosystem Shifts Over the Continent of Africa During 1992โ€“2015", Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, ปีที่ 125, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2020, หน้า e2020JG005
2019 exนายลัญจกร สุขสวัสดิ์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "Foraging Preference and Ecological Carrying Capacity of banteng (Bos javanicus) and sambar deer (Rusa unicolor) in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Thailand", Journal of Tropical Forest Research, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 1-15
2019 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exShirakawa, H., exJohnston, J.M., "Land-use/land-cover change from socio-economic drivers and their impact on biodiversity in Nan Province, Thailand", Sustainability (Switzerland), ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, มกราคม 2019
2019 exMeasho, S, exChen, BZ, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exPellikka, P, exGuo, LF, exArunyawat, S, inดร.วีนัส ต่วนเครือ, อาจารย์, exOgbazghi, W, exYemane, T, "Spatio-Temporal Analysis of Vegetation Dynamics as a Response to Climate Variability and Drought Patterns in the Semiarid Region, Eritrea", REMOTE SENSING, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2019
2021 exMasashi Kiguchi, exKumiko Takata, exNaota Hanasaki, exBoonlert Archevarahuprok, exAdisorn Champathong, exEiji Ikoma, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, รองศาสตราจารย์, exShinjiro Kanae, exSo Kazama, exKoichiro Kuraji, exKyoko Matsumoto, exShinichiro Nakamura, exDzung Nguyen Le, exKeigo Noda, inดร.นภาพร เปี่ยมสง่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เปรม รังสิวณิชพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHiroaki Shirakawa, exChatuphorn Somphong, exMallika Srisutham, exDesell Suanburi, inดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, exTaichi Tebakari, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exKeiko Udo, exSanit Wongsa, exTomohito Yamada, exKoshi Yoshida, inดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exTaikan Oki, "A review of climate-change impact and adaptation studies for the water sector in Thailand", Environmental research letters, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 023004
2020 exRadek Michalki, exOnd?ej Ko?uli?, exVenus Saksongmuang, exPrasit Wongprom, exPrapinya Siripaiboon, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "The dynamucs of prey selection by the trap-building predator gasteracantha hasselti", Journal of Tropical Ecology, ปีที่ 36, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2020, หน้า 87-93
2021 exMANANYA PLA-ARD, exNoraset KHIOESREE, exBUNYATIPORN KEAWDEE, exWIPAVEE HUNGHENG, exPATTANAPHON CHATTRAKULDEE, exPHANITSUPHA PENGTHONG, exJIDAPA THONGBANTHUM, exPAANWARIS PAANSRI, exขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, exTANAPONE PANGANTA, exYUWARAK CHANACHAI, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.สุวิมล อุทัยรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "Monitoring the diversity, abundance, activity period and habitat use of wildlife species around the wildlife corridor that connects the natural world heritage site in Thailand", BIODIVERSITAS, ปีที่ 22, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2021, หน้า 4983-4996
2020 exMichalko, R, exKosulic, O, exSaksongmuang, V, exWongprom, P, exSiripaiboon, P, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "The dynamics of prey selection by the trap-building predatorGasteracantha hasselti", JOURNAL OF TROPICAL ECOLOGY, ปีที่ 36, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2020, หน้า 87-93
2020 exKina KC, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, inดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKamal Ghimire, exMukti Subedi, "Analysis of Potential Distribution of Tiger Habitat using MaxEnt in Chitwan National Park, Nepal", Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand, ปีที่ 2020, ฉบับที่ 21, ธันวาคม 2020, หน้า 1-15
2019 exSrichaichana, J, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exOngsomwang, S, "Land Use and Land Cover Scenarios for Optimum Water Yield and Sediment Retention Ecosystem Services in Klong U-Tapao Watershed, Songkhla, Thailand", SUSTAINABILITY, ปีที่ 11, ฉบับที่ 10, พฤษภาคม 2019
2019 exกุสุมา เม่นขำ, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exมนันยา พลาอาด, exขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, exธาราภรณ์ พันกันทะ, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Population and habitat use of Asian elephants (Elephas maximus) and five ungulate species in Khao Ang Rue Nai Wildlife Sanctuary, Chachoengsao Province, Thailand", BIODIVERSITAS, ปีที่ 20, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2019, หน้า 2213-2221
2018 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exAekkapol Aekakkararungroj, exHwan-ok Ma, exJohn M. Johnston, "Basin-wide impacts of climate change on ecosystem services in the LowerMekong Basin", Ecological Research, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 73-86
2018 exKim, E.-S., inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exMuraoka, H., exShibata, H., exAmoroso, V., exBoldgiv, B., exHoshizaki, K., exKassim, A.R., exKim, Y.-S., exNguyen, H.Q., exOhte, N., exOng, P.S., exWang, C.-P., "The International Long-Term Ecological Researchโ€“East Asiaโ€“Pacific Regional Network (ILTER-EAP): history, development, and perspectives", Ecological Research, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 19-34
2018 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Effects of land use and climate change on Siamese Eld's Deer (Rucervus eldii siamensis) distribution in the trandsboundary conservation area in Thailand, Cambodia and lao PDR", Frontiers in Environmental Science, ปีที่ 6, ฉบับที่ 35, พฤษภาคม 2018, หน้า 1-15
2018 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Effects of land use and climate change on siamese eld's deer (Rucervus eldii siamensis) distribution in the transboundary conservation area in Thailand, Cambodia, and Lao PDR", Frontiers in Environmental Science, ปีที่ 6, ฉบับที่ MAY, สิงหาคม 2018
2018 exKim, ES, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exMuraoka, H, exShibata, H, exAmoroso, V, exBoldgiv, B, exHoshizaki, K, exKassim, A, exKim, YS, exNguyen, HQ, exOhte, N, exOng, PS, exWang, CP, "The International Long-Term Ecological Research-East Asia-Pacific Regional Network (ILTER-EAP): history, development, and perspectives", ECOLOGICAL RESEARCH, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 19-34
2017 exKhine Thazin Wai , inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "Comparison of Small Mammal Communities in Logged and Unlogged Areas in the Proposed Mahamyaing Wildlife Sanctuary, Myanmar", Journal of Tropical Forest Research , ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 1-21
2016 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exEawpanich, P, exKalliola, R, "Integrating land use and climate change scenarios and models into assessment of forested watershed services in Southern Thailand", ENVIRONMENTAL RESEARCH, ปีที่ 147, พฤษภาคม 2016, หน้า 611-620
2015 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exBudsabong Kanchanasaka, exHolger Kreft, "Assessing potential effects of land use and climate change on mammal distribution in northern Thailand", Wildlife Research, ปีที่ 41, ฉบับที่ 6, มีนาคม - พฤษภาคม 2015, หน้า 522-536
2015 exManithaphone Mahaxay, exWanchai Arunpraparut, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์, "Calibration of Hydrological Streamflow Modeling Using MODIS", Journal of Geological Resource and Engineering, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 49-55
2014 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exSittichai Jinamoy, exAnak Pattanavibool, exChatchawan Pisdamkham, exSompong Thongsikem, exVittaya Veerasamphan, exPilai Poonsawad, exAlan Kemp, "Predictive distribution modelling for rufous-necked hornbill Aceros nipalensis (Hodgson, 1829) in the core area of the Western Forest Complex, Thailand", Raffles Bulletin of Zoology, ปีที่ 62, ฉบับที่ 62, กุมภาพันธ์ 2014, หน้า 12-20
2013 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exChimchome, V, exPattanavibool, A., exJinamoy, S., exThongaree, S., exKanchanasakha, B., exSimcharoen, S., ex Sribuarod, K., exMahannop, N, exPoonswad, P., "An assessment of the distribution and conservation status of hornbill species in Thailand", Oryx, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2013, หน้า 441-450
2012 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, exDavid H. Reed, exBudsabong Kanchanasaka, "Using species distribution modeling to set management priorities for mammals in northern Thailand", Journal for Nature Conservation, ปีที่ 20, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2012, หน้า 264-273
2011 exSripanomyom, S., exRound, P.D., exSavini, T., inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exGale, G.A., "Traditional salt-pans hold major concentrations of overwintering shorebirds in Southeast Asia", Biological Conservation, ปีที่ 144, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 526-537
2011 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exShrestha, R.P., exKjelgren, R., "Plant species vulnerability to climate change in Peninsular Thailand", Applied Geography, ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2011, หน้า 1106-1114
2011 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Consequences of land use change on bird distribution at Sakaerat environmental research station", Journal of Ecology and Field Biology, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - สิงหาคม 2011, หน้า 203-214
2011 inดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์, exRoger Kjelgren, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "Tropical Street Trees and Climate Uncertainty in Southeast Asia", HortSci, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2011, หน้า 167-172
2010 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exAlkemade, R, exVerburg, PH, "Projecting Land-Use Change and Its Consequences for Biodiversity in Northern Thailand", ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2010, หน้า 626-639
2010 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "Land Use and Forested Landscape Changes in Sakaerat Environmental Research Station in Nakhon Ratchasima Province, Thailand", Ekologia (Bratislava), ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, กันยายน 2010, หน้า 99-109
2010 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exPattanavibool, A, exGale, GA, exReed, DH, "Improving the viability of large-mammal populations by using habitat and landscape models to focus conservation planning", WILDLIFE RESEARCH, ปีที่ 37, ฉบับที่ 5, กันยายน 2010, หน้า 401-412
2009 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exRob Alkemade, exEric Arets, "Projecting forest tree distributions and adaptation to climate change in northern Thailand.", Journal of Ecology and Natural Environment, ปีที่ 1, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2009, หน้า 55-63
2008 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "Application of Geo-informatics for transboundary biodiversity conservation of the Pha Taem Protected Forest.", Journal of Terrestrial Observation, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2008, หน้า 17-29
2008 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exAnak Pattanvibool, "Assessing population viability for focal species in the Western Forest Complex, Thailand", Environmental Research Journal, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2/3, กรกฎาคม 2008
2007 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "Applying gap analysis and a comparison index to evaluate protected areas in Thailand", ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 235-245
2006 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "Transboundary biodiversity conservation of the Pha Taem Protected Forest Complex: A bioregional approach", APPLIED GEOGRAPHY, ปีที่ 26, ฉบับที่ 3-4, ตุลาคม 2006, หน้า 260-275
2006 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "Community-based Wetland Management in Northern Thailand", International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2006, หน้า 49-62
Publish Year National Journal 15
2021 exจันทิมา อยู่ถาวร, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, exอัชฎา ชิตโชติ, "ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อความเหมาะสมของการกระจายต้นเสม็ดขาว (Melaleuca cajuputi Powell) ในประเทศไทย", วารสารวนศาสตร์ไทย, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 155-171
2021 exอธิป ภมะราภา, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exSimon Lawson, exMadaline Healey, "การกระจาย และประชากรของแตนสร้างปมยูคาลิปตัสในประเทศไทย", วารสารวนศาสตร์ไทย, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 1-17
2021 exนนทชา สังข์น้ำมนต์, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "ปัจจัยแวดล้อม และโครงสร้างทางสังคมของแมลงผิวดินในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินต่างกัน ในจังหวดัปทุมธานี", วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 79-90
2021 exประวิทย์ อินทร์น้อย, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "โครงสร้างประชากรและกิจกรรมออกหากินของช้างป่า (Elephas maximus)ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี", วารสารวนศาสตร์ไทย, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 128-141
2020 exMay Thet Htoo, inดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "Suitable Site Selection for Teak Plantations using GIS Technique at Phyu Township, Taungoo District, Bago Yoma, Myanmar", วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 1-19
2016 inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exนิรันดร์รัตน์ ป้อมอิ่ม, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "การแพร่กระจายและสถานภาพการอนุรักษ์พลับพลึงธาร (Crinum thaianum J.Schulze) ในประเทศไทย", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2016, หน้า 11-20
2014 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, exSuchat Kalyawongsa, exSapol Boonsermsuk, exKamol Wisupakan, exUtai Dechyosdee, "Predicting Land-use and land-cover Patterns Driven by Different Scenarios in the Emerald Triangle Protected Forests Complex", Thai Journal of Forestry, ปีที่ 33, ฉบับที่ 33, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2014, หน้า 56-74
2014 exManithaphone Mahaxay, inดร.วันชัย อรุณประภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์, "MODIS: An Alternative for Updating Land Use and Land Cover in Large River Basin", Thai Journal of Forestry, ปีที่ 33, ฉบับที่ 33, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2014, หน้า 48-55
2014 exสุรมงคล ศิริพล, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อถิ่นที่อยู่อาศัยของช้างป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2014, หน้า 138-149
2013 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exเครือวัลย์ รังสิพานิช, inดร.ดำรงค์ ศรีพระราม, อาจารย์, inดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์, "การวิเคราะห์ความหนาแน่นของเรือนยอดป่าไม้โดยใช้ข้อมูลภาพถ่้ายจากดาวเทียว กระณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม่", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 101-113
2013 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exขวัญใจ คำมงคล, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาโครงสร้างสังคมพืชป่าบุ่งป่าทาม ในลุมน้ำมูล", วารสารสนศาสตร์, ปีที่ 32, ฉบับที่ Special, ตุลาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 97-109
2013 exธิติ สอนสา, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "การกระจายของนกปากห่างในประเทศไทย", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2013, หน้า 56-70
2012 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "การประเมินบริการของระบบนิเวศ บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา", วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 6, ฉบับที่ 12, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 1-17
2012 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exศิรินภา ภูมิพฤกษ์, inดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อมาตรการจำกัดเวลาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติแกา่งกระจาน", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 84-91
2010 exเบญจรัตน์ พรหมเพ็ญ, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, "แบบจำลองถิ่นอาศัยของกระทิง (Bos gaurus H. Smith) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 64-75

Conference

การนำเสนอบทความของยงยุทธ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ และในภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

Publish Year International Conference 25
2021 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exPatrick R. Roehrdanz, "A CLIMATE-CHANGE RISK ANALYSIS FOR SPECIES AND FLORISTIC REGIONS IN THAILAND", 13TH INTERNATIONAL LONG-TERM ECOLOGICAL RESEARCH – EAST ASIA-PACIFIC REGIONAL NETWORK REGIONAL CONFERENCE (2021 ILTER-EAP) “CITIZEN SCIENCE IN SUPPORTING LONG-TERM ECOLOGICALSOCIAL MONITORING SYSTEMS”, 8 - 9 กันยายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inนางอรพรรณ ศังขจันทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNopparat NUALANONG, exPairoj INTAMART, exNuttaphan MANOCHAI, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "VEGETATION RESOURCE MANAGEMENT IN MAE SAKUT NATURE TRAIL, MAE HONG SON PROVINCE, NORTHERN THAILAND", 13TH INTERNATIONAL LONG-TERM ECOLOGICAL RESEARCH - EAST ASIA-PACIFIC REGIONAL NETWORK REGIONAL CONFERENCE, 8 - 9 กันยายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exWongsatorn Phumphuang, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "DRY EVERGREEN FOREST DYNAMICS BASED ON 16 HA PERMANENT PLOT IN SAKAERAT BIOSPHERE RESERVE, NORTHEASTERN THAILAND", 13TH INTERNATIONAL LONG-TERM ECOLOGICAL RESEARCH - EAST ASIA-PACIFIC REGIONAL NETWORK REGIONAL CONFERENCE, 8 - 9 กันยายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exยุติธรรม มีกลิ่น, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "การใช้พื้นที่อาศัยและกิจกรรมในรอบวันของหมีในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี จังหวัดราชบุรี", The 2nd International Symposium on Natural Science: Biodiversity and the Current State of the Changing World, 3 ธันวาคม 2021, ปทุมธานี ประเทศไทย
2018 exนายธีรวัชร เพชระบูรณิน, inดร.วีนัส ต่วนเครือ, อาจารย์, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "การบูรณาการการวางแผนการใช้ที่ดินสำหรับเกษตรกรบนที่สูง บริเวณลุ่มน้ำย่อยนาหลวง อ.เวียงสา จ.น่าน", 8th Symposium of Asian University Forests Consortium, Seoul, Korea, 21 - 28 ตุลาคม 2018, Seoul สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2017 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exProfessor Hiroyuki Muraoka, exProfessor Eun-Shik KIM, "Assessing Representation on International Long-term Ecological Research Sites in East Asia-Pacific Region", International Symposium on Development of Integrated Network Management System on Ecological Information , 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2017, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
2016 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "Predicted climate change impact on water resources in the Lower Mekong Basin and Related LIvelihood Issues", Water-related Diseases Workshop, 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2016
2016 inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "Wildlife Habitats and Land use Modeling: an example from the Emerald Triangle Protected Forest Complex", Regional Conference on Biodiversity Conservation in Tropical Forests of the Greater Mekong Sub-region, 23 - 25 มีนาคม 2016, Siem Reap ราชอาณาจักรกัมพูชา
2016 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exPiyathip Eawpanich, exRisto Kalliola, "Modeling land use scenarios and consequences on watershed services at the Thadee watershed, Thailand", International Conference “Scenarios and Models of Biodiversity and Ecosystem Services in Support of Decision-making” , 23 - 26 สิงหาคม 2016, Montpellier สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2016 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exAnak Pattanavibool, exSompoch Maneerat, exArchada Chitchote, "Forest Ecosystem Shifts in Response to Future Climate Change in the Western Forest Complex, Thailand", International Conference on Climate Change, Biodiversity and Ecosystem Services for the Sustainable DEvelopment Goals (SDGs): Policy and Practice, 27 - 29 มิถุนายน 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "BASIN-WIDE ASSESSMENT ON IMPACTS OF CLIMATE CHANGE ON ECOSYSTEM SERVICES IN THE LOWER MEKONG BASIN", ACES 2016 A Community on Ecosystem Services: Implementation Advances and Challenges, 5 - 9 ธันวาคม 2016, อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
2016 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "Predicting Water Yields and Drought in the Lower Mekong Basin", ICENR 2016 and 2016 ILTER-EAP: Ecological Insights and Environmental Protection for Sustainable Development under Climate Changes in East-Asia pacific Regions, 26 - 29 ตุลาคม 2016, Ho Chi Mihn City สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2013 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exRisto Kalliola, "Ecohydrological Consequences in Transformative Landscape and ClimateChange at Thadee Watershed, Nakhon Srithammarat Province", International Workshop on Ecological Knowledge for Adaptation on Climate Change, 2 - 3 ธันวาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "Response of tropical forest trees to climate change in Thailand", 2nd Asia Forum on Carbon Update 2012, 16 กุมภาพันธ์ 2012, Bandung สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2012 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "Assessing Ecosystem Services at Sakaerat Environmental Research Station, Thailand", 9th International Long-term Ecological Research (ILTER) Annual Meeting 2012 , 21 กันยายน - 21 พฤศจิกายน 2012, Lisbon สาธารณรัฐโปรตุเกส
2012 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "Trends of Remote Sensing Applications in Biodiversity Monitoring in Thailand", The Fifth GEOSS Asia-Pacific Symposium on GEO Initiative Towards Green Growth in the Asia-Pacific Region, 3 เมษายน 2012, Tokyo ญี่ปุ่น
2012 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exDr. Alan Grai nger, "Assessing Climate Change Impacts of Climate Change on Dipterocarpus Species and Conservation Adaptation in Peninsular Thailand", International Symposium on Ecology of Asian Tropics in Relation to Climate Change and Biodiversity Degradation, 26 กันยายน 2012, Tokyo ญี่ปุ่น
2011 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "Identifying Biodiversity Hotspots in Thailand", Workshop on Environmental Protection and Regional Development, 21 กุมภาพันธ์ 2011, Yokohama ญี่ปุ่น
2011 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "Plant Species Vulnerability to Climate Change in Peninsular Thailand", International Conference on Biodiversity and Climate Change, 1 กุมภาพันธ์ 2011, Manila สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2010 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "Consequences of Land Use Changes on Trans-boundary Biodiversity Conservation in the Emerald Triangle Protected Forests Complex", International Conference on Biodiversity Conservation in Tropical Forests, 21 - 24 กรกฎาคม 2010, สาธารณรัฐเอกวาดอร์
2010 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "Consequences of Land Use Change on Bird Distribution at Sakaerat Environmental Research Station", The 4th EAFES International Congress and 8th ILTER-EAP Regional Conference, 16 กันยายน 2010, Sangju สาธารณรัฐเกาหลี
2010 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "Current Status of Long-Term Ecological Research Program in Thailand", International Conference and Scientific Meeting Philippine LTER and DIVERSITAS, 20 พฤศจิกายน 2010, Manila สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2009 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอนรรฆ พัฒนาวิบูลย์, exศ.ดร. พิไล พูณสวัสดิ์, "Modeling Hornbill Distributions in Thailand", 5th International Hornbill Conference, 22 - 25 มีนาคม 2009, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2008 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "Modeling Experience in Thailand", International Workshop on Potential Uses of Biodiversity Modelling, 8 ธันวาคม 2008 - 11 ธันวาคม 2009, สาธารณรัฐเซเนกัล
2006 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "Community-based Wetland Management in Northern Thailand", International Journal of Environmental, Cultural; Economic and Social Sustainability, 1 พฤศจิกายน 2006
Publish Year National Conference 6
2018 exธีรวัชร เพชระบูรณิน, inดร.วีนัส ต่วนเครือ, อาจารย์, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินต่อบริการทางอุทกวิทยาและมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินบนที่สูงบริเวณลุ่มน้ำย่อยนาหลวง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน", การประชุมวิชาการ มก. กพส. ครั้งที่ 15 สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ., 6 - 7 ธันวาคม 2018, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2013 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "การจัดการป่าอนุรักษ์เพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงการใช้ที่ดินและสภาพภูมิอากาศ", การประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖, 10 - 12 กรกฎาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exAnak Pattanavibool, exGeorge A. Gale, exDavid H. Reed, "Integration of population viability and wildlife species modelling for conservation planning at landscape level", การสัมมนาสัต์ป่าเมืองไทยครั้งที่ 30, 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exเบญจรัตน์ พรหมเพ็ญ, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, "พื้นที่เสี่ยงของกระทิงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exRob Alkemade, "Predicting land allocation and consequences for biodiversity in Northern Thailand", FORTROP II International Conference on Tropical Forestry Chnage in a Changing World, 17 - 20 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, inดร.พัฒนี จันทรโรทัย, รองศาสตราจารย์, "แบบจำลองพื้นที่อาศัยของเป็ดดำหัวดำ (Aythya baeri) ในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองบงคาย จังหวัดเชียงราย", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480025]