Journal

Article
ปัจจัยแวดล้อม และโครงสร้างทางสังคมของแมลงผิวดินในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินต่างกัน ในจังหวดัปทุมธานี
Journal
วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย (ISSN: 25869566)
Volume
5
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2021
Page
79-90
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-