Journal

BIODIVERSITAS (ISSN: 20854722)
22
11
4983-4996
พฤศจิกายน 2021
นานาชาติ
Open Access
-
-

Author

Output From Project

นิเวศวิทยาของสัตว์ป่าสำคัญ (key stone and umbrella species) ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อการอนุรักษ์ นันทนาการ และความเป็นเลิศทางวิชาการ