Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • ปร.ด.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  forest plantationManagementManagement of Community Forestmangrove forestMaxEntPinus speciesPopulation Viability AnalysisRhizophoreaeriparianrotational farmingSalakpra Wildlife SanctuarySamut SakhonsatisfactionSeedling DistributionsocioeconomicSocio-economicSolid Waste Management of CommunitiesSuitabilitysustainable forest managementTeaktree species diversityTrue mangrove treesutilizationUtilization of NTFPsViviparyWatchan Royal ProjectWild Fireการกักเก็บคาร์บอนการควบคุมไฟป่า (forest fire control)การจัดการขยะมูลฝอย ชุมชนการจัดการของป่าการจัดการทรัพยากรป่าไม้การจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วมการจัดการสวนป่าการใช้ที่ดินการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมการใช้ประโยชน์ การจัดการ ไม้เชื้อเพลิง ป่าครัวเรือน สปป.ลาวการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนการดับไฟป่า (forest fire suppression)การท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนการท่องเที่ยวสัตว์ป่าการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน โครงการหลวงเลอตอการบูรณาการจัดการไฟป่า (Integrated forest fire management)การประเมินการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนการปรับตัวของเกษตรกรการปรับตัวของชุมชนการปลูกป่าการปลูกไม้บนคันนาการป้องกันไฟป่า (forest fire prevention)การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้การมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการไฟป่า (Community-based fire managementการมีส่วนร่วมของประชาชนการมีส่วนร่วมของประเทศไทยการวิเคราะห์ทางการเงิน บุก ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตากการส่งเสริมวนเกษตรของป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์สลักพระคลองหลวงสหกรณ์ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างความพร้อมของท้องถิ่นความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพน้ำโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนโครงการหลวงวัดจันทร์ชนิดไม้สนตัวชี้วัดทางชีวภาพทรัพยากรป่าไม้ท่องเที่ยวนิเวศวิทยาประชากรช้างป่าปลูกป่าปลูกป่าและวนเกษตรบนพื้นที่สูงปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จป่าชายเลนป่าชุมชนบ้านโค้งตาบางป่าชุมชนป่าโคกใหญ่ป่าเต็งรังป่าสนวัดจันทร์ผลตอบแทนทางการเงินผักหวานป่าพืชพื้นบ้านพื้นที่สูงไฟป่ามวลชีวภาพยูคาลิปตัสลุ่มน้ำย่อยน้ำซองวนเกษตรวนเกษตรบนพื้นที่สูงวนศาสตร์ชุมชน วัวบ้านศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอเศรษฐกิจสังคมสังคมพืชสิทธิชุมชนสุขภาพสัตว์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทรองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

  Interest

  วนศาสตร์ชุมชน , การจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม, การส่งเสริมวนเกษตร, การจัดการของป่า

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะวนศาสตร์ ภาควิชาการจัดการป่าไม้
  • พ.ย. 2561 - พ.ย. 2565 รองหัวหน้าภาควิชา คณะวนศาสตร์ ภาควิชาการจัดการป่าไม้
  • ม.ค. 2560 - พ.ย. 2561 รองหัวหน้าภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 27 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)