Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2526
  • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2529
  • D.Agri.(Forest and Wood Science), Tokyo University of Agriculture and Technology, ญี่ปุ่น, 2540

  Expertise Cloud

  Tak province: การจำแนกชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ แบบจำลองความสูงเชิงเลขAnalytic hierarchy processAntecedent Precipitation IndexAPIBang Pakong River BasinBryozoanCarbon sequestrationDecision Support System (DSS)Decusion support systemDistributionEcologyElephant ProblemEncroachment risk areaEucalyptus PlantationFlood warningsForest encroachment risk areaForest Industry OrganizationForest LandscapeForest OperationForest RestorationGeographic information systemGISHealthHuai Nam DangImage ProcessingImpact of transportation systemKaeng Krung National ParkLand Change Modeler (LCM)land use and land coverLanduseLogging MachineryLogging systemMachine DevelopmentMae Tuen Wildlife SanctuaryManagement zoningMODISMonsoonal climateMulticriteria decision analysisMultimodal Based ServicesNational park์Natural site resistanceNature-based Recreation AreaNature-based recreation areasRecreation resource potentialRemote SensingRoutingWatershedการขนส่งไม้การจำแนกชนิดป่าการใช้ประโยชน์ที่ดินการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการทำแผนที่ป่าไม้ จากการสำรวจทางพื้นดิน Forest Road Planningการทำไม้การบริหารจัดการการประยุกต์ภูมิสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งธรรมชาติประเภทภูเขาการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของประชาชนการล้มไม้การวางแผนการใช้ที่ดินป่าไม้การสำรวจระยะไกลการอนุรักษ์ การแก้ไขปัญหา ประเทศไทยเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกเกาะลันตาขีดความสามารถในการรองรับด้านการท่องเที่ยวเขตการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมค่าใช้จ่ายจังหวัดชลบุรีจังหวัดตากจังหวัดน่านชนิดป่าไม้ช่วงขั้นโอกาสด้านนันทนาการช้างฐานข้อมูลดัชนีพืชพรรณดาวเทียม HJ-1Aดาวเทียมไทยโชตตัวแบบพยากรณ์ทรัพยากรธรรมชาตินํ้าท่า ลุ่มนํ้าแม่สอย แบบจำลอง SWAT การใช้ประโยชน์ที่ดิน แบบจำลอง CA_Markov Chain บริการของระบบนิเวศแบบจำลองไบรโอซัวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปัจจัยป่าเป้าหมายพื้นที่ป่าไม้ผลกระทบผลกระทบของการท่องเที่ยวผลกระทบและระดับการใช้ประโยชน์ของแหล่งท่องเที่ยวผลิตภาพผลิตภาพในการทำไม้แผนศักยภาพทรัพยากรสักแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติ

  Interest

  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS , การทำแผนที่ป่าไม้ จากการสำรวจทางพื้นดิน Forest Road Planning, การสำรวจระยะไกล, การวางแผนการใช้ที่ดินป่าไม้

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 24 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 7 เรื่อง (Unknown 7 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 10 เรื่อง (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (136)