Search Result of "Health"

About 4298 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการสร้างเสริมสุขภาพการศึกษาวิจัยสถานะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประเสริฐศักดิ์ กายนาคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่าน แผนงานการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขให้เป็นองค์กรการสร้างเสริมสุขภาพ ระยะที่ 2 (สอส.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:THAILAND JOURNAL OF HEALTH PROMOTION AND ENVIRONMENTAL HEALTH

หัวเรื่อง:การบริโภคอาหารและภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา

Img

ที่มา:EU Asia-Link Project on Managing the Health and Reproduction of Elephant Populations in Asia Training Course on Basic Health Care and Management in Asian Elephants

หัวเรื่อง:Basic Procedures for Examining Elephants for Health Status

Img

ที่มา:EU Asia-Link Project on Managing the Health and Reproduction of Elephant Populations in Asia Training Course on Basic Health Care and Management in Asian Elephants

หัวเรื่อง:Common Elephant Disease Conditions in Thailand

Img

ที่มา:International conference on Global Issues Influencing Human and Animal Health for ASEAN; One Health Concept 2011

หัวเรื่อง:Cardiac markers in equine cardiovascular emergencies

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...