Person Image

  Education

  • ศ.ศ.ม.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • ศศ.บ.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • ค.ด.(สุขศึกษาและพลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2559

  Expertise Cloud

  5 step processA COMPETENCY ASSESSMENTA tracking and evaluating applicationacademic achievementAchievementsAppication Instructuion MediaApplicationApplication Instruction MediaGoogle classroomInnovative programs designed by computerInstep kickSepakTakrawSkill practiceการออกกำลังกายกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MATกิจกรรมทางกายแบบวงจรกีฬาคอร์ฟบอลกีฬาคอรฟ์บอล ระดับความหนัก อัตราการเต้นของหัวใจกีฬาเซปักตะกร้อกีฬาตะกร้อกีฬาเทคบอลกีฬาฟุตซอลกีฬาฟุตวอลเลย์กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37กีฬาว่ายน้ำกีฬาสากลกีฬาแฮนด์บอลเกณฑ์ปกติเกณฑ์มาตรฐานเกณฑ์สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเกมการละเล่นพื้นบ้านไทยความขัดแย้งในครอบครัวความคาดหวังความฉลาดด้านสุขภาวะความต้องการความต้องการ หลักสูตร มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา เกษตรศาสตร์ กำแพงแสนความต้องการทางทักษะที่ใช้ขณะแข่งขันความพร้อมทางกายภาพความรอบรู้สุขภาพความสามารถทักษะกลไกความสามารถในการเสิร์ฟความอ่อนตัวคอร์ฟบอลเพื่อสุขภาพคุณภาพการจัดการศึกษาเครื่องมือฝึกการเตะสูงจิตสำนึกทางด้านคุณธรรมจริยธรรมชุดการเรียนรู้สุขภาพออนไลน์ชุดการสอนเรื่อง แฮนด์บอลชุดกิจกรรมการฝึกกีฬาวอลเลย์บอลชุดแบบประเมินดิจิทัลเด็กปฐมวัยตะกร้อตำรวจถอดบทเรียนทักษะการก้าวกระโดดยิงประตูทักษะการเล่นลูกสองมือล่างทักษะการว่ายน้ำท่าวัดวาทักษะที่ใช้ทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอลทักษะไม้รำ 1-2ทัศนคติเทคนิคการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์.นวัตกรรมนวัตกรรมบอลยางยืดนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยนักเรียนนิสิตนิสิตชั้นปีที่ ๑นิสิตชั้นปีที่ ๕นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนแนวคิดปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงบาสเกตบอลแบบทดสอบทักษะกีฬาเซปัคตะกร้อแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอลแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายที่เฉพาะเจาะจงแบบประเมินความสามารถทางสมองแบบฝึกตาราง 24 ช่องแบบฝึกทักษะแบบฝึกว่ายน้ำป้องกันตนเองจากการจมน้ำปัญญาประดิษฐ์โปรแกรมประยุกต์สำหรับพัฒนาสื่อการสอนทางสุขศึกษาและพลศึกษาโปรแกรมฝึกทักษะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้สูงอายุพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยพลศึกษาพัฒนาการวิชาชีพครูวิชาฟุตบอลสภาพการจัดการศึกษาสมรรถภาพทางกายสารเสพติดสื่อประสมสุขภาพแอปพลิเคชันแอพพลิเคชั่น

  Interest

  วิธีวิจัยทางพลศึกษา , การประเมินผลทางพลศึกษา , หลักและวิธีการสอน การเป็นเจ้าหน้าที่ และผู้ฝึกสอน กีฬาตะกร้อ, สื่อและนวัตกรรมพัฒนาการเรียนการสอน, โปรแกรมประยุกต์สำหรับพัฒนาสื่อการสอนทางสุขศึกษาและพลศึกษา, เทคนิคการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา

  Administrative Profile

  • พ.ค. 2567 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • พ.ค. 2565 - เม.ย. 2567 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
  • พ.ค. 2563 - เม.ย. 2565 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
  • มี.ค. 2563 - มี.ค. 2567 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (ผู้รักษาการแทน) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
  • ม.ค. 2559 - ม.ค. 2563 รองหัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬาฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง - ชั้น - อาคารโรงยิม
   • ห้อง 1301, 1302 ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
   • ห้อง 207 ชั้น 2 อาคาร 2
   • ห้อง 503 ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ 3
   • ห้องภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ชั้น 2 อาคาร2
   • ห้องห้อง อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 3 อาคารการเรียนการสอน
   • ห้องห้องภาควิชาพลศึกษษและกีฬา ชั้น 2 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 50 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 34 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 57 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 24 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 33 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 5 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 4 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (116)