Person Image

  Education

  • ศ.ศ.ม.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • ศศ.บ.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • ค.ด.(สุขศึกษาและพลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2559

  Expertise Cloud

  A COMPETENCY ASSESSMENTacademic achievementAchievementsAppication Instructuion Mediaapplication instruction mediaAssessment form Brain AbilitiesBackhand serve badminton skill and the exercisesBackhand serve badminton skill and the exercises.basic movement skillsClassroom Action Research in Physical Education and Health SubjectCLILCommunityDigital WellbeingDoctor of Philosophy ProgramElderlyEnglish for Specific ContentE-Safety Education Instructional ModelFamily Conflicts by using VideosFreshy StudentsGoogle classroomGoogle Classroom HandballHealthHook punch skill in boxingInnovation Jerking Bundle HookInnovative programs designed by computerInstep kickJerking bundle hookKasetsart University Kamphaengsaen CampusLifestyleMaster of Education ProgramNeeds to studyParticipatory Action ResearchPhysical Educationphysical fitnessPhysical TestSepakTakrawSkill practiceskills and techniques of teachingSkills and Techniques of Teaching Swimming SubjectSocial MediaSport TakrawSports Tourism ManagementStand Up Paddle BoatStandarestudent admission systemsswimming subject.Thai Folk Gameการออกกำลังกายกิจกรรมทางกายแบบวงจรกีฬาคอร์ฟบอลกีฬาคอรฟ์บอล ระดับความหนัก อัตราการเต้นของหัวใจกีฬาเซปักตะกร้อกีฬาตะกร้อกีฬาฟุตวอลเลย์กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37กีฬาว่ายน้ำกีฬาแฮนด์บอลเกณฑ์มาตรฐานความฉลาดด้านสุขภาวะความต้องการทางทักษะที่ใช้ขณะแข่งขันความรอบรู้สุขภาพความอ่อนตัวทักษะการว่ายน้ำท่าวัดวาทักษะไม้รำ 1-2ทัศนคตินวัตกรรมบอลยางยืดนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยบาสเกตบอลแบบทดสอบทักษะกีฬาเซปัคตะกร้อแบบประเมินความสามารถทางสมองแบบฝึกตาราง 24 ช่องโปรแกรมฝึกทักษะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้สูงอายุพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยพลศึกษาวิชาชีพครูวิชาฟุตบอลสภาพการจัดการศึกษาสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสร้างต้นแบบสารเสพติดสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริงสื่อการเรียนรู้แบบผสมผสาน,สื่อประสมสื่อและนวัตกรรมพัฒนาการเรียนการสอนสื่อวีดิทัศน์สื่อแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์สุขภาพหลักและวิธีการสอน การเป็นเจ้าหน้าที่ และผู้ฝึกสอน กีฬาตะกร้ออย่างยั่งยืนออกกำลังกายอุปกรณ์ช่วยฝึกแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้แอปพลิเคชันเพื่อติดตามและประเมินผลแอพพลิเคชั่นีฬาคอร์ฟบอล

  Interest

  วิธีวิจัยทางพลศึกษา , การประเมินผลทางพลศึกษา , หลักและวิธีการสอน การเป็นเจ้าหน้าที่ และผู้ฝึกสอน กีฬาตะกร้อ, สื่อและนวัตกรรมพัฒนาการเรียนการสอน, โปรแกรมประยุกต์สำหรับพัฒนาสื่อการสอนทางสุขศึกษาและพลศึกษา

  Administrative Profile

  • พ.ค. 2565 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
  • พ.ค. 2563 - เม.ย. 2565 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
  • มี.ค. 2563 - มี.ค. 2567 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (ผู้รักษาการแทน) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
  • ม.ค. 2559 - ม.ค. 2563 รองหัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬาฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง - ชั้น - อาคารโรงยิม
   • ห้อง 1301, 1302 ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
   • ห้อง 207 ชั้น 2 อาคาร 2
   • ห้อง 503 ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ 3
   • ห้องภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ชั้น 2 อาคาร2
   • ห้องห้อง อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 3 อาคารการเรียนการสอน
   • ห้องห้องภาควิชาพลศึกษษและกีฬา ชั้น 2 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 50 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 34 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 43 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 28 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation