Person Image

Administration

Education

 • ศ.ศ.ม.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
 • ศศ.บ.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
 • ค.ด.(สุขศึกษาและพลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2559

Expertise Cloud

A COMPETENCY ASSESSMENTacademic achievementAchievementsAppication Instructuion Mediaapplication instruction mediaBackhand serve badminton skill and the exercisesBackhand serve badminton skill and the exercises.basic movement skillsClassroom Action Research in Physical Education and Health SubjectCommunityDoctor of Philosophy ProgramElderlyFamily Conflicts by using VideosFreshy StudentsGoogle classroomGoogle Classroom HealthHook punch skill in boxingInnovation Jerking Bundle HookInnovative programs designed by computerInstep kickJerking bundle hookKasetsart University Kamphaengsaen CampusLifestyleMaster of Education ProgramNeeds to studyPhysical Educationphysical fitnessPhysical TestSepakTakrawSkill practiceskills and techniques of teachingSkills and Techniques of Teaching Swimming SubjectSport Takrawstudent admission systemsswimming subject.Thai Folk GameThe Construction of High KickTHE FIVE YEAR STUDENTSกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตกระบวนการส่งเสริมสุขภาพกระบี่กระบองการเคลื่อนไหวเบื้องต้นการจัดกิจกรรมกีฬาเรือยืนพายการเดาะลูกด้วยข้างเท้าด้านในการตอบสนองทางสรีรวิทยาการประเมินผลการประเมินผล สร้างเสริมวิถีชีิวิต สุขภาวะการประเมินผลทางพลศึกษา การประเมินสมรรถนะการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองการเรียนการสอนการเรียนรู้วิชาฟุตบอลการเรียนรู้ออนไลน์การเลี้ยงลูกบาสเกตบอลการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนทางพลศึกษาและสุขศึกษาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาการส่งเสริมสุขภาพการสอนแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานการออกกำลังกายกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MATกิจกรรมทางกายแบบวงจรกีฬาคอร์ฟบอลกีฬาคอรฟ์บอล ระดับความหนัก อัตราการเต้นของหัวใจกีฬาเซปักตะกร้อกีฬาตะกร้อกีฬาฟุตวอลเลย์เกณฑ์ปกติเกณฑ์สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเกมการละเล่นพื้นบ้านไทยความขัดแย้งในครอบครัวความฉลาดด้านสุขภาวะความต้องการทางทักษะที่ใช้ขณะแข่งขันความอ่อนตัวทักษะการว่ายน้ำท่าวัดวาทักษะไม้รำ 1-2ทัศนคตินวัตกรรมบอลยางยืดบาสเกตบอลแบบทดสอบทักษะกีฬาเซปัคตะกร้อแบบฝึกตาราง 24 ช่องแบบฝึกทักษะโปรแกรมฝึกทักษะผลลัพธ์สุขภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้สูงอายุพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยพลศึกษาวิชาชีพครูวิชาฟุตบอลสภาพการจัดการศึกษาสมรรถภาพทางกายสารเสพติดสื่อประสมสุขภาพแอพพลิเคชั่นีฬาคอร์ฟบอล

Interest

วิธีวิจัยทางพลศึกษา , การประเมินผลทางพลศึกษา , หลักและวิธีการสอน การเป็นเจ้าหน้าที่ และผู้ฝึกสอน กีฬาตะกร้อ, สื่อและนวัตกรรมพัฒนาการเรียนการสอน, โปรแกรมประยุกต์สำหรับพัฒนาสื่อการสอนทางสุขศึกษาและพลศึกษา

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
  • ห้อง 1301, 1302 ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • ห้อง 503 ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ 3
  • ห้องภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ชั้น 2 อาคาร2
  • ห้องห้อง อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 3 อาคารการเรียนการสอน

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 47 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 32 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 35 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 25 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation