Person Image

  Education

  • วท.ม.(สุขศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(สุขศึกษา)
  • ค.บ.(สังคมศึกษา)

  Expertise Cloud

  โปรแกรมสุขศึกษา ความลาดทางสุขภาพ ทันตสุขภาพ "สถานะสุขภาพBang Khen CampusExternal personal factorsHealth Promotion BehaviorsInternal personal factorsการป้องกันการหกล้มการหกล้ม หมายถึง เหตุการณ์ที่ผบันไดลิงอัจฉริยะบุคลากรประเมินหลักสูตรประสิทธิผลโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการออกก??ำลังกายโปรแกรมป้องกันการหกล้มผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2ผู้สูงอายุผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงหมพฤติกรรมป้องกันการหกล้มพฤติกรรมป้องกันการหกล้มหมายถึงพฤติกรรมภูมิปัญญาไทย ในการดูแลรักษาสุขภาพฤติกรรมสุขภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"ยาฝังคุมก??ำเนิดสุขศึกษาสุขศึกษาและสาธารณสุขหญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์ซ??้ำ

  Interest

  สุขศึกษาและสาธารณสุข

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 6 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)